Besproken & besloten donderdag 25 januari (26-01-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Besproken & besloten donderdag 25 januari

Besproken & besloten donderdag 25 januari (26-01-2018)

Donderdag 25 januari vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad. De behandeling van het Evaluatierapport deelname Regio Zwolle is wegens tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering op 22 februari.

Lancering website #DeWoldenStemt

Bij de start van de raadsvergadering opende burgemeester Roger de Groot de website #dewoldenstemt.nl. Op deze website kunt u informatie vinden over de gemeenteraadsverkiezingen en het laatste verkiezingsnieuws.

Evaluatie beleid waardevolle bomen en instemming aanbevelingen

In 2012 is het kapvergunningen stelsel voor bomen herzien. Het doel hiervan was o.a. deregulering. Externe onderzoekers hebben in 2017 een evaluatie uitgevoerd. Het college stelde de raad voor om in te stemmen met de evaluatie en het uitvoeren van de aanbevelingen.

De heer Lohuis uit de Wijk, de heer Verburg (natuurvereniging Zuidwolde), mevrouw Spauwen uit de Wijk, mevrouw Alkema (namens werkgroep landschapsbeheer) en de heer Groen uit Ruinerwold spraken in bij dit agendapunt. Zij waren kritisch over het bomenbeleid van de gemeente en vreesden dat er in de toekomst meer bomen gekapt zouden worden. Mevrouw Vedder (LTO, afdeling Zuid-West Drenthe), pleitte voor voortzetting van het beleid.

Er volgde een levendig raadsdebat.

Pieter Groot (Gb) vindt het belangrijk dat inwoners zelf hun verantwoordelijkheid nemen en pleitte voor een helder beleid. Hij diende een motie in om de komgrens van de natuurbeschermingswet te verleggen. Hierdoor lopen alle vergunningen via één loket: de gemeente. De provincie heeft dan geen zeggenschap meer. Deze motie werd aangenomen met 9 stemmen voor (Gb, Gl, CU) en 8 stemmen tegen (D66, VVD, PvdA en CDA).

Albert Haar (D66) vindt dat bomen het belangrijkste maatschappelijke kapitaal van De Wolden zijn. Hij is kritisch over het huidige beleid en pleit voor herbeplanting. Hij is er voorstander van dat de natuurverenigingen goed vertegenwoordigd worden in de op te richten werkgroep.

Erik Verheijen (GL) is zeer ongelukkig met het huidige beleid en stelt voor het beleid te verbeteren door een stevig lokaal landschapsbeheersplan op te stelen. Ook diende hij een amendement in, waarin hij pleit voor instelling van een vitaliteitsplan. Dit amendement is aangenomen met 13 stemmen voor (CU, CDA, GL, Gb en D66) en 4 stemmen tegen (VVD en PvdA).

Marcel Hulst (VVD) is tevreden met het huidige beleid en is niet bang dat er vanaf morgen grote kaalslag plaats gaat vinden.

Mark Turksma (PvdA) is zeer kritisch en pleit voor invoering van de kapvergunning. Bomen verdienen wat hem betreft maximale bescherming, daarom diende hij samen met Gl een amendement in. De overige fracties hebben hier niet mee ingestemd.

Jaap Wiechers (CU) wil niet terug naar invoering van het kapbeleid, want ook in het verleden zijn fouten gemaakt. Hij weigert op basis van incidenten beleid te voeren en is voor deregulering.

Tjalling de Wit (CDA) ziet veel hiaten in het huidige beleid en dat kan tot willekeur leiden. Daar is het CDA geen voorstander van. Hij stelde vragen over de rol van de werkgroep en vindt het belangrijk dat werkgroep rapporteert aan de raad.

Het voorstel werd aangenomen met 15 stemmen voor (D66, Gb, CU, GL VVD en CDA), en 2 stemmen tegen (PvdA).

Overige besluiten:

  • Vaststelling ambitiedocument Omgevingswet De Wolden;
  • Opsplitsing Alescon in twee entiteiten en vorming nieuwe entiteit;
  • Vaststelling zienswijzen begroting Wolderwijs 2018;
  • Herbenoeming lid rekenkamercommissie De Wolden.