Besproken & besloten op donderdag 30 november (01-12-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Besproken & besloten op donderdag 30 november

Besproken & besloten op donderdag 30 november (01-12-2017)

Donderdag 30 november vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Agendapunt 12 (Goedkeuring deelname De Wolden aan Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe) is afgevoerd, omdat de PvdA, D66 en het CDA eerst een ordelijke discussie willen voeren over het aangaan van deze Gemeenschappelijke Regeling. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Vragenhalfuur voor de burgers

Dhr. Meuleman en dhr. Reeskamp maakten gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Beiden hebben bezwaren tegen de bouwplannen aan de Westerveldseweg 7a/7b Zuidwolde. De raad neemt op 14 december een besluit over dit bestemmingsplan.

Burgemeester Roger de Groot voorgedragen voor herbenoeming

De raad van De Wolden heeft donderdagavond besloten de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen, om burgemeester Roger de Groot voor herbenoeming voor te dragen. Een commissie uit de raad heeft deze aanbeveling voorbereid.

Vice-voorzitter van de raad Pieter Groot, tevens voorzitter van de vertrouwenscommissie, maakte dit besluit bekend: "De raad is van oordeel dat de burgemeester zich de afgelopen zes jaren volop heeft ingezet voor onze gemeente en de burgervaderrol richting samenleving uitstekend vervult. Gemeenten blijven zich ontwikkelen en voor de burgemeester blijven er voldoende uitdagingen!".

De raad feliciteert Roger de Groot met zijn aanbeveling tot herbenoeming!

Vaststelling Kadernotitie Vitale Recreatieparken De Wolden

De heer Posthuma sprak in bij dit agendapunt. Hij maakt zich zorgen over de toekomstige ontwikkelingen van het vakantiepark waar hij een recreatiewoning bezit en als recreant gebruikt. De raad stemde unaniem in met dit voorstel. 

Overige besluiten:

  • Brief college over motie kadernota 2018: invulling scenario 4 klimaat en energie, het verledden van buitensportlocaties;
  • Vaststelling Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022;
  • Vaststelling deel 4 van het Landschappelijk Ontwikkelingskader (LOK): duurzame energie;
  • Beschikbaarstelling krediet Herinrichting Dorpsstraat de Wijk;
  • Vaststelling zienswijze wijziging begroting 2017 Regionale uitvoeringsdienst (Rud);
  • Vaststelling Verordening Client- en burgerparticipatie;
  • Afgeven verklaring van geen bedenkingen Ackerlodges Ruinerwold.