Besproken en besloten: de raadsvergadering van 27 juni 2019 (28-06-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Besproken en besloten: de raadsvergadering van 27 juni 2019

Besproken en besloten: de raadsvergadering van 27 juni 2019 (28-06-2019)

De gemeenteraad van gemeente De Wolden vergaderde donderdag 27 juni. Daarbij heeft hij onder andere de Kadernota 2020 unaniem aangenomen. In de nota is ruimte voor 24 miljoen in investeringen. Een belangrijk deel van dat bedrag – zo’n 13,5 miljoen – is bestemd voor de bouw van een nieuwe MultiFunctionele Accommodatie in Zuidwolde.

Raadsleden vertelden dat ze het opvallend vonden dat de partijen alleen op details van mening over de nota verschilden. Wel lagen er zo’n 18 moties en 5 amendementen voor. Veel daarvan haalden de eindstreep niet, óf omdat het college ze overnam, óf omdat ze alleen werden gesteund door de oppositie.

De motie ‘Rookvrije Generatie’ was de enige die die de eindstreep haalde. De fracties van GL, PvdA, D66, CDA, CU en VVD steunden deze motie. Hiermee verzoekt de raad de gemeente om  toe te treden tot de Alliantie Nederland Rookvrij en zich in te spannen voor het bevorderen van een rookvrije leefstijl,  samen met buitensportverenigingen.

Kunstgras voor drie voetbalverenigingen

De gemeenteraad besluit om extra geld uit te trekken voor het aanleggen van kunstgrasvelden voor drie voetbalclubs: vv Wacker, vv Ruinerwold en vv Ruinen. Het gaat om een totaal krediet van bruto € 1,3 miljoen voor de realisatie van een drietal kunstgrasvelden op de sportveldencomplexen te Ruinen, Ruinerwold en de Wijk. De clubs leggen zelf € 50.000 bij per vereniging, samen € 150.000. De raad geeft aan bewondering te hebben voor de manier waarop de clubs samenwerken om dit te realiseren.

Kruising Steenberger Esweg/Steenbergerweg.

De gemeenteraad verwierp een motie van GL, CU, PVDA,CDA die vraagt om een versnelde aanpak kruising Steenberger Esweg/Steenbergerweg.  Omwonenden klagen al sinds 2004/5 over geluidslawaai. De VVD en GemeenteBelangen stemden tegen. Zij  steunen het college en wethouder Miriam Pauwels-Paauw in de wens om dit kruispunt mee te nemen in integrale afweging in GVVP dat in het jaar 2020 klaar moet zijn.

Overige besluiten

  • Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie De Wolden
  • Vaststelling Jaarrekening en jaarverslag De Wolden 2018
  • Vaststelling zienswijzen ontwerp-begrotingen 2020 Gemeenschappelijke Regelingen en kennisname jaarstukken 2018 (Stark, Recreatieschap, Veiligheidsregio Drenthe, GGD en Publiek Vervoer)
  • Vaststelling wel/geen zienswijze ontwerp-begroting 2020 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en kennisname jaarstukken 2018
  • Vaststelling Bestemmingsplan Ten Arlo 3, Zuidwolde

U kunt hier de hele vergadering terugkijken.