Besproken en besloten: Raadsvergadering 16 mei (17-05-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Besproken en besloten: Raadsvergadering 16 mei

Besproken en besloten: Raadsvergadering 16 mei (17-05-2019)

Donderdag 16 mei vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. De bijeenkomst begon met het Raadsdebat over afvalscheiding in De Wolden. Dit was een vervolg op de Dialoogbijeenkomst van 14 februari in de Milieustraat. De meeste fracties zijn van mening dat De Wolden moet koersen op 100 kilogram restafval per inwoner, net als de overige Drentse gemeenten. Opvallend aan het debat was, dat de fracties meer lijken open te staan voor een systeem van gedifferentieerde tarieven (Diftar) voor afvalinzameling dan eerder  het geval was. U kunt het debat terugkijken op www.dewolden.raadsinformatie.nl

Reestmond

Hierop volgde de Raadsvergadering met de bespreking van het rapport van de Rekenkamercommissie De Wolden over de uittreding uit Reestmond (sociale werkvoorzieningen. De werknemers zijn nu ondergebracht bij Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven. Daarbij stond een zorgvuldige omgang met de medewerkers van Reestmond  voorop. Dit is goed gelukt, vinden de Rekenkamercommissie en raad. Minder aandacht was er voor de juridische en financiële kant. De uittreedsom is € 147.250 hoger uitgevallen doordat enkele fatale termijnen zijn overschreden. Bovendien heeft De Wolden geen invloed gehad op het vaststellen van het definitieve bedrag, omdat ze al uit het bestuur was getreden toen de hoogte van het bedrag werd vastgesteld. De gemeenteraad concludeert echter dat het besluit om uit te treden het juiste is geweest. Reestmond heeft steeds hogere tekorten, en dus had niet-uittreden meer gekost.

De Rekenkamer doet drie aanbevelingen. Overweeg als raad om meer kaderstellend  te sturen, zorg dat je nog invloed hebt op de besluiten over de boedelscheiding nadat je uit het samenwerkingsverband bent gestapt en ga meer projectmatig werken.

Jaarrekening

‘Vreugdevol, stabiel, betrouwbaar, heel plezierig:’ zomaar een paar termen die de raad gebruikt  om de Jaarrekening en het Jaarverslag 2018 van De Wolden te omschrijven. De gemeente houdt 1,5 miljoen over.  Grondverkoop, bouwleges en toeristenbelasting vallen gunstig uit. Een merendeel van de partijen vindt dat er verstandig begroot is. Wel plaatst men vraagtekens bij het feit dat een deel van het overschot komt doordat er een aantal projecten (nog) niet is uitgevoerd, en dat de meevallers niet structureel lijken. De Jaarrekening zal definitief worden vastgesteld als de accountantsverklaring er is.

Vastgesteld zijn verder:

•             Verlening toestemming wijziging GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe

•             Vaststelling begrotingswijziging nr. 6 van het dienstjaar 2019

•             Herbenoeming (plv.) ombudsman De Wolden, M.A.C. van Egdom en H.J. van der Woude