Gemeenteraad bespreekt begroting 2018 op 9 november om 13.00 uur: (26-10-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Gemeenteraad bespreekt begroting 2018 op 9 november om 13.00 uur:

Gemeenteraad bespreekt begroting 2018 op 9 november om 13.00 uur: (26-10-2017)

De gemeenteraad van De Wolden neemt op 9 november een besluit over de programmabegroting 2018, het huishoudboekje van de gemeente. Welke stappen zijn hier nu aan vooraf gegaan? Welke plannen krijgen het accent? Hoe speelden inwoners en belangengroepen hierbij een rol? Over deze vragen gaat dit artikel.

Elk jaar in juni brengt het college een Kadernota uit. Hierin staan de toekomstplannen voor gemeentelijke beleidsterreinen opgenomen, zoals verkeer, zorg en sport. De gemeente moet keuzes maken waarvoor in 2018 geld beschikbaar komt. Deze keuze wordt definitief gemaakt bij de vaststelling van de begroting in november.

Dialoogbijeenkomst

Over een aantal belangrijke thema’s uit deze Kadernota heeft de raad in juni een dialoogbijeenkomst georganiseerd. Met inwoners en groepen hebben raadsleden van gedachten gewisseld over allerlei onderwerpen. Mede op basis van alle input heeft de raad de toekomstplannen soms bijgesteld of aangevuld.

Via zogenaamde moties en amendementen heeft de raad richting gegeven aan de opstelling van de begroting door het college.

Hoofdstraat Zuidwolde

Eén van de onderwerpen waarover is gesproken, is de Hoofdstraat in Zuidwolde. De gemeenteraad wil graag dat de verkeersveiligheid bij het kruispunt Hoofdstraat – Steenbergerweg verbeterd wordt. Bijkomende doelstellingen zijn het aantrekkelijker maken van het winkelgebied en het verbeteren van de leefkwaliteit van direct omwonenden. Mogelijke oplossingen worden nu onderzocht.

Led-verlichting

Een ander verzoek van de raad is, dat het college gaat onderzoeken welke buitenlocaties in aanmerking komen voor de vervanging van oude lampen door duurzamer led-verlichting.  

MFA Zuidwolde

De raad heeft gevraagd om draagvlak te onderzoeken voor een multifunctionele accommodatie in Zuidwolde. De raad wil wel dat daarbij de wensen van huidige gebruikers van de sporthal en gymzaal worden betrokken. Ook wordt op verzoek van de raad onderzocht of er in de accommodatie plaats is voor een theater.

Culturele prijs

De gemeenteraad vindt het belangrijk om cultuur levend te houden in De Wolden. Daarom is  aangedrongen op het instellen van een jaarlijkse culturele prijs. Die prijs wordt op voordracht van inwoners uitgereikt door een vak- en publieksjury. De prijs is € 2500,-, te besteden aan vernieuwing van het culturele aanbod.

Verkiezingsfestival

De gemeenteraad heeft ingebracht dat er extra moet worden geïnvesteerd om jongeren te interesseren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er is € 5.000,- beschikbaar gesteld voor het organiseren van een verkiezingsfestival.

Inspreken

De begroting wordt door de raad behandeld op donderdag 9 november om 13.00 uur. U bent van harte welkom bij deze openbare raadsvergadering! De volledige agenda en het tijdschema vindt u op de website.

Wilt u inspreken? Graag dit uiterlijk woensdag 8 november melden bij de griffier via griffier@dewolden.nl