Gemeenteraad bespreekt Kadernota 2020 (14-06-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Gemeenteraad bespreekt Kadernota 2020

Gemeenteraad bespreekt Kadernota 2020 (14-06-2019)

De gemeenteraad van De Wolden sprak donderdag uitgebreid over de Kadernota 2020. De Kadernota is hét moment waarop de raadsfracties hun beleidswensen en -vragen duidelijk kunnen maken. Dit deed de raad in de vorm van Algemene Beschouwingen (bijgevoegd) met totaal 18 moties en 5 amendementen over een veelvoud van onderwerpen; vanaf het bevorderen van biodiversiteit, het oprichten van een meldpunt gaswinningsschade, grip op de MFA, veilige fietspaden tot een verbod op het oplaten van feestballonnen.

Burgemeester Roger de Groot moest als voorzitter slecht nieuws uit Den Haag overbrengen. Uit de meicirculaire van het Rijk blijkt dat De Wolden komend jaar zo’n 450.000 euro minder uit Den Haag krijg, een tegenvaller die nog niet in de Kadernota 2020 is verwerkt.

Er waren drie insprekers. Wim Kromdijk – voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein – vraagt de raad om de bestemmingsreserve voor het sociaal domein op peil te houden, in verband met de tekorten in de Jeugdzorg. Twee insprekers - dhr. Walt Sep en mw. De Boer - uitten hun twijfels bij de voorgenomen bouw van een MultiFunctionele Accommodatie (MFA) in Zuidwolde. Ze vragen zich af of het verantwoord is om hier 14 miljoen aan uit te geven en of er op diverse punten genoeg onderzoek naar de haalbaarheid van de exploitatie is gedaan. Diverse partijen sluiten hier bij aan. Ze vragen om een financiële risicoanalyse en willen inwoners meer gelegenheid geven om mee te praten.

Daarnaast hebben partijen veel vragen over fietspaden. Kunnen die veiliger door betere verlichting? Kan je fietspaden ook gebruiken voor energieopwekking door er zonnecellen in te plaatsen? En kan er snel een fietspad langs de Spiekampenweg komen nu de Recreatieplas Nijstad zich snel ontwikkelt? Ook is er aandacht voor wonen: kunnen er in De Wolden goedkope koopwoningen worden gebouwd? En is er ruimte voor alternatieve woonvormen? Zorgen zijn er over recente drugsvondsten in De Wolden. Drugslabs en bijbehorend chemisch afval lijken naar het Noorden te komen.

Op donderdag 27 juni 19.30 uur wordt de vergadering vervolgd met het besluitvormende gedeelte. Dan zal er gestemd worden over de moties, amendementen en het vaststellen van de Kadernota. Vervolgens is het aan het college om met een sluitende begroting 2020-2023 te komen, waarin in ieder geval de tegenvaller uit Den Haag verwerkt moet worden.