Motie gemeenteraad AZC De Wolden unaniem aangenomen (25-02-2016)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Motie gemeenteraad AZC De Wolden unaniem aangenomen

Motie gemeenteraad AZC De Wolden unaniem aangenomen (25-02-2016)

Tijdens de openbare raadsvergadering van 25 februari 2016 maakten zeven inwoners gebruik van de mogelijkheid van het Vragenhalfuur voor burgers. Zij hadden vragen en opmerkingen over de mogelijke komst van een AZC in De Wolden. Dit waren: Dhr. Schaper, Dhr. V.d. Wilt, Mw. Brinkman, Mw. De Vries, Mw. Ten Zijthoff, Dhr. Berendse en dhr. Verhagen.

Na een korte schorsing diende Erik Verheijen (Gl) namens alle raadsfracties een motie in. De tekst van de raadsbrede motie luidt als volgt:

De Raad van De Wolden bijeen in de vergadering van 25 februari 2016

Overwegende dat:

 • De raad op 8 oktober 2015 in een verklaring zich heeft uitgesproken bij te willen dragen aan de opvang van vluchtelingen. De raad heeft daarbij aangegeven, in vertrouwen op goede uitvoering door het college, het belangrijk te vinden dat ook met de inwoners van De Wolden goed overleg plaatsvindt;
 • In een tweede verklaring op 28 januari 2016 de raad het college van B&W oproept, om de inbreng van insprekers die avond, maar ook die in het verleden is gegeven en in de toekomst nog gegeven zal worden, van alle inwoners van De Wolden in het algemeen en van Dorpsbelangen Echten en Dorpsbelangen Rune in het bijzonder, op waarde te schatten en mee te laten wegen in de onderhandelingen met het COA. Het vraagstuk van de opvang van vluchtelingen verdient een zorgvuldige afweging;
 • Het college een voorgenomen besluit heeft genomen om onder voorwaarden mee te willen werken aan het realiseren van een AZC voor maximaal 314 personen in de huidige bebouwing van het recreatiepark Van Harte en een nog te realiseren uitbreiding van het park op het aangrenzende perceel. En voorts de vestiging van een AZC te faseren: starten met de opvang van 186 vluchtelingen in de huidige bebouwing en daarna verder te werken aan de uitbreiding;
 • Er op initiatief van het college een overleggroep is gevormd om gevraagd en ongevraagd advies te geven over deze plannen;
 • Er tientallen brieven bij de gemeente zijn binnengekomen over de komst van een AZC in Echten/Ruinen, waarbij zorgen over de veiligheid van de inwoners naar voren komen. Daarnaast  wordt aangeven dat het gebied onveilig is voor vluchtelingen, omdat er geen voet- en fietspad aanwezig is en er te hard wordt gereden. Ook zijn er zorgen over het slechte bereik van mobiele telefoons, waardoor hulpdiensten in noodgevallen slecht bereikbaar zijn;
 • De raad tijdens de inloopmarkt AZC op 23 februari 2016 aanwezig was en raadsleden met tientallen inwoners (60) hebben gesproken. Als belangrijke punten naar voren zijn gekomen: de veiligheid, het tempo waarmee het AZC gerealiseerd wordt, de vraag of de voorzieningen en de riolering dan klaar zijn, de samenstelling van de groep vluchtelingen, gezinnen zijn acceptabel en de activiteiten overdag. Ook is aandacht gevraagd voor individuele problemen.

Is van oordeel dat:

 • Bij de realisatie van het AZC De Wolden veiligheid voor onze inwoners, toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;
 • Draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn;
 • Er ondersteuning voor de dorpsbelangenverenigingen in beide dorpen moet komen;
 • Er na vijf jaar een zorgvuldige evaluatie moet komen.

Draagt het College op zeer dringend te bevorderen dat:

 1. Het COA zo veel mogelijk gezinnen plaatst in het AZC De Wolden;
 2. Er regelmatig en voldoende openbaar vervoer is naar Ruinen, Zuidwolde, Meppel en Hoogeveen;
 3. Er een fietspad komt tussen Echten en Ruinen;
 4. Dat het bereik van mobiele telefoons  sterk wordt verbeterd in het hele gebied tussen Ruinen, Echten, Koekange en Fluitenberg;
 5. Het COA personeel en leveranties betrekt uit de directe omgeving van het AZC;
 6. Er een concreet integratieplan komt met actieve integratiemogelijkheden en kennismakingsmogelijkheden voor vluchtelingen, omwonenden en andere betrokkenen;
 7. Er faciliteiten beschikbaar komen om de vrijwilligersinzet naar vluchtelingen te stimuleren;
 8. Er extra faciliteiten komen voor de verenigingen van dorpsbelangen in beide dorpen om de sociale leefbaarheid te behouden;
 9. Er een duidelijk veiligheidsplan komt, waar ook de verkeersveiligheid wordt meegenomen;
 10.  Er een hardheidsclausule voor de direct aanwonenden komt, wanneer zij om persoonlijke redenen hun huis moeten verkopen;
 11.  Er na vijf jaar een zorgvuldige evaluatie komt, waar ook de inwoners en de gemeenteraad bij betrokken worden. Alleen bij een positieve beoordeling kan er een verlenging van 5 jaar aan vastgeplakt worden;
 12.  Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaar over de bestemming na afloop van de AZC periode;
 13.  De raad minimaal twee keer per jaar wordt geïnformeerd over de voortgang van het AZC De Wolden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Zuidwolde,

De fracties,

D. Oosterveen, Gb ; M. Hulst, VVD; D. Zantingh, CDA ; H. Langen, PvdA; A.Haar, D66 ; J. Wiechers, CU; E. Verheijen, GL.

De motie AZC De Wolden werd unaniem aangenomen.

Hier kunt u de behandeling en stemverklaringen over de motie terugzien.

In oktober 2015 en januari 2016 legde de gemeenteraad van De Wolden twee verklaringen over de vluchtelingenopvang af.