Raad 14 juli 2016: besproken & besloten (14-07-2016)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad 14 juli 2016: besproken & besloten

Raad 14 juli 2016: besproken & besloten (14-07-2016)

Tijdens de extra openbare raadsvergadering van 14 juli 2016 stond de bespreking van de jaarstukken 2015 De Wolden centraal en het burgerinitiatief rondom het besluitvormingsproces AZC De Wolden.

Aansluitend vond er een openbare raadsavond plaats met een presentatie over bestuur en toezicht door Stichting Wolderwijs. Het videoverslag van deze avond (inclusief de raadsavond) kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Na afloop van de raadsvergadering meldde de burgemeester nog dat het zomerreces van de gemeenteraad nu is begonnen. En dat de raad per 1 september op een andere wijze gaat werken. Die nieuwe werkwijze kan worden gevolgd via dewolden.nl/raad-en-college.

Burgerinitiatief besluitvormingsproces AZC Echten

Naar aanleiding van de toelichting op het burgerinitiatief die op 26 mei 2016 in de raad is gehouden, sprak de raad vanavond over de afhandeling van dat burgerinitiatief. De fracties gaven aan nog steeds achter het besluit te staan om te komen tot een AZC in De Wolden. “Daar is raadsbrede steun voor”, gaven zij aan. Ook nemen zij openlijk afstand van de twijfel aan integriteit in de procedure, die door de indiener is gesteld. “Dat maakt een open dialoog onmogelijk”, vonden de fracties.

De raad besloot om het burgerinitiatief per brief af te handelen, waarin ook het college wordt gevraagd om de omwonenden niet alleen te blijven betrekken bij het proces van realisering van het AZC, maar ook daarna.

Vaststelling jaarrekening 2015 van de Gemeente De Wolden; Instemmen met bestemming rekeningresultaat

De fracties zijn tevreden met het positieve resultaat van de jaarrekening 2015, maar gaven aan dat het proces rondom deze jaarrekening beter had gekund. Zo werd geopperd om in de financiële raadswerkgroep dit proces te evalueren. Een verbeterplan moet leiden tot een beter proces, zodat stukken ook eerder worden aangeleverd.

Wethouder Van ´t Zand beaamde de gevoelens ten aanzien van dit proces. Hij gaf aan graag te willen werken aan een beter proces en de raad te betrekken in de aanloop naar de jaarrekening 2016.

De raad stelde de jaarrekening 2015 vast en is akkoord met de voorgestelde bestemmingen van het rekeningresultaat.

Overige besluiten:

  • Instemming jaarverslag en jaarrekening 2015 Wolderwijs;
  • Ingekomen stukken.