Raad 15 december 2016: besproken & besloten? (16-12-2016)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad 15 december 2016: besproken & besloten?

Raad 15 december 2016: besproken & besloten? (16-12-2016)

Donderdag 15 december vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Vragenhalfuur voor de raad

Raadslid Pieter Groot (Gb) vroeg het college hoe het gesteld is met de beveiliging van de gemeentelijke website. Portefeuillehouder Roger de Groot antwoordde dat het college veiligheid bij een bezoek aan de gemeentelijke website erg belangrijk vindt en dat er acties zijn uitgezet om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen.

Opening

Wethouder Mirjam Pauwels is vorige week verkozen tot Drents politicus van het jaar. Voorzitter Roger de Groot feliciteerde haar namens de raad van harte en overhandigde haar een bloemetje.

Keuze bepalen scenario’s Energie-agenda Klimaat en Energie

De gemeenteraad was lovend over de Energie-agenda Klimaat en Energie. De raad koos unaniem voor een uitwerking van scenario 3 ‘de energieke samenleving’, en incidenteel versnelling toe te passen (scenario 4). Inzetten op menskracht staat centraal in het derde scenario. Er wordt binnen de gemeente een regisseur aangesteld die optreedt als facilitator, aanjager en verbinder. Scenario 4, de versnellingsagenda, zorgt voor een versnelling bij elke Kadernota en de gemeente pakt acties waar ze liggen. De gemeente treedt in dit scenario ook op als uitvoerder.

Raadslid Erik Verheijen (GL) vond het een prima plan en pleitte voor een vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor dit thema. GroenLinks wil ieder jaar een groen lintje uitreiken aan iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van duurzaamheid. Vanwege de goede prestaties in de gemeente en de mooie nota die nu aan de raad voorlag, overhandigde hij het eerste lintje aan wethouder Jan ten Kate.

Raadslid Tjalling De Wit (CDA) vond het een actiegericht en realistisch plan, en ziet ook een grote rol voor de gebiedscoöperatie Drenthe weggelegd. Het CDA ziet uit naar de uitwerking van het plan door het college, en ook naar initiatieven van inwoners.

Raadslid Henny Scheper (VVD) kon ook instemmen met de keuze voor scenario 3, maar pleitte er voor ook de bestaande informatie goed te benutten.

“Haalbare doelen die in lijn zijn met de Drentse lijn”; aldus raadslid Mark Turksma (PvdA).

Raadslid Jaap Wiechers (CU) sloot zich aan bij GL, CDA en PvdA en kiest voor scenario 3 en ziet ook graag dat er een versnelling wordt toegepast wanneer dat kan.

“Geen lange termijn agenda, maar realistische doelen stellen”; daar is raadslid Albert Haar (D66) voorstander van. Raadslid Pieter Groot (Gb) benadrukte het belangrijk te vinden goed te luisteren naar inwoners en vindt de aanstelling van een energie-contactfunctionaris een goede zaak.

Wethouder Jan ten Kate bedankte de raad voor het groene lintje en komt in maart 2017 terug bij de raad met een uitgewerkte energieagenda.

Overige besluiten

  • Herziening minimabeleid;
  • Afwikkeling verzelfstandiging zwembaden de Wijk en Zuidwolde;
  • Vaststelling belastingverordeningen 2017;
  • Diverse financiële bijstellingen en “dekkingsreserve infrastructuur”;
  • Vaststelling art. 212 verordening.