Raad 19 oktober: besproken & besloten (20-10-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad 19 oktober: besproken & besloten

Raad 19 oktober: besproken & besloten (20-10-2017)

Donderdag 19 oktober vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Streektv zorgde opnieuw voor een journalistieke live uitzending, met interviews en toelichting. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Vragenhalfuur voor de raad

Raadslid Pieter Groot (Gb) stelde vragen aan het college over het subsidiebeleid van de sportverenigingen in De Wolden. Wethouder Jan van ’t Zand beantwoordde de vragen en zei dat er desgewenst in 2018 een evaluatie van de wijziging van het sportsubsidiebeleid komt.

Raadslid Mark Turksma (PvdA) stelde vragen aan het college over het looppad bij de Zantingehof in Zuidwolde. Wethouder Jan ten Kate lichtte de status van het proces toe en vertelde dat er een subsidie is verstrekt ten behoeve van het looppad.

Monitor Sociaal Domein De Wolden

De monitor biedt veel informatie m.b.t. trends, ontwikkelingen en financiële gevolgen in het sociaal domein. De monitor is gecombineerd met de evaluatie invoering Participatiewet en met de resultaten uit de cliënttevredenheidsonderzoeken. Tijdens de opiniërende behandeling bleek de meerderheid van de raad positief over deze monitor. Een aantal fracties gaf aan zich zorgen te maken voor de stijging van het aantal jongeren dat gebruikt maakt van de WMO-voorziening. Ook constateerden de fracties dat er veel activiteiten voor de instroom van nieuwkomers worden georganiseerd.

Wethouder Mirjam Pauwels was blij met de reacties van de raad en vertelde dat de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein de avond ervoor was geïnstalleerd.

Instemming bestuursrapportage II De Wolden

Als onderdeel van de jaarplancyclus worden jaarlijks tussentijdse rapportages opgemaakt. Deze bestuursrapportage-II is gebaseerd op de periode tot september met een doorkijk naar het eind van het jaar. De raad stemde in met de bestuursrapportage II, maar gaf daarbij aan zorgen te hebben over de overschrijding op de personeelsbegroting van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

Motie gemeente Ettenleur en gemeente Heusden m.b.t. Inkomen voorzitter raad van bestuur Bank Nederlandse Gemeenten

Op verzoek van raadslid Gerrie Hempen-Prent (Gb) werd dit onderwerp als bespreekstuk op de agenda gezet. Zij vindt dat de directeur van de Bank Nederlandse Gemeenten, waar De Wolden aandeelhouder van is, een abnormaal hoog inkomen heeft. Daarom stelde zij voor de motie, met een oproep van de gemeente Ettenleur en gemeente Heusden, te ondersteunen. De fracties van het CDA, de PvdA, CU en D66 sloten zich hierbij aan. Daarmee was er een meerderheid en steunt de raad van De Wolden deze motie.

Overige besluiten

  • Oprichting Stichting t.b.v. WSW werknemers Reestmond;
  • Vaststelling Financiële verordening gemeente De Wolden;
  • Instemming jaarrekening Wolderwijs 2016;
  • Vaststelling Startnotitie “Onderzoek multifunctionele accommodatie Zuidwolde”.