Raad 26 april: besproken & besloten (27-04-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad 26 april: besproken & besloten

Raad 26 april: besproken & besloten (27-04-2018)

Tijdens de openbare raadsvergadering op donderdag 26 april 2018 stond het collegeprogramma 2018-2022 “Duurzaam, doen en dichtbij” centraal. Ook werden de wethouders benoemd en beëdigd, evenals drie nieuwe raadsleden en twee steunfractieleden. De Jaarrekening 2017 van gemeente De Wolden is opiniërend behandeld. Het videoverslag van de raadsvergadering kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Collegeprogramma 2018-2022 “Duurzaam, doen en dichtbij”

Formateur Frits Alberts lichtte het formatieproces, de portefeuilleverdeling en de opzet van het collegeprogramma 2018-2022 toe. De formateur had de opdracht meegekregen om een college bestaande uit Gemeentebelangen en VVD te onderzoeken. Daarbij moesten de uitgangspunten en voorstellen uit het raadsbrede programma 2018 – 2022 ‘Samen verantwoordelijk’ betrokken worden. Ook zijn gesprekken gevoerd met de niet-collegepartijen. Zij hebben de ruimte gekregen om hun duiding van de verkiezingsuitslag toe te lichten en hun wensen voor een goed onderzoek naar de mogelijkheden van een coalitieakkoord kenbaar te maken. Daarnaast hebben de vele reacties van inwoners op het raadsbrede programma een plek gekregen in het nieuwe collegeakkoord.

Vervolgens gaven de raadsfracties een reactie op het resultaat en namen kennis van het resultaat, collegeprogramma “Duurzaam, doen en dichtbij”. Het verslag van bevindingen van de formateur en het collegeprogramma kunt u lezen in de bijlage van dit bericht.

Benoeming en beëdiging wethouders

De Commissie Geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de drie voorgedragen kandidaat-wethouders onderzocht en akkoord bevonden. Tijdens de raadsvergadering werden Jan ten Kate (Gb), Mirjam Pauwels-Paauw (VVD) en Jan van ’t Zand (Gb), allen met 17 stemmen voor en 1 stem blanco, benoemd en beëdigd als wethouder van De Wolden.

Van links naar rechts ziet u: Jan ten Kate (Gb), Mirjam Pauwels-Paauw (VVD) en Jan van ’t Zand (Gb).

Beëdiging nieuwe raadsleden en steunfractieleden

Ook de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden en steunfractieleden werden door de Commissie Geloofsbrieven onderzocht en akkoord bevonden. Tijdens de raadsvergadering werden Gerbrand Gol (Gb), Petra Haanstra (Gb) en Oscar Pont (VVD) beëdigd. Met de beëdiging van deze drie nieuwe raadsleden is de gemeenteraad van De Wolden weer compleet. Verder zijn Tjalling de Wit (CDA)  en Harm Lotterman (D66) beëdigd als steunfractieleden.

Overig besluit:

  • Benoeming leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie.