Raad 27 september: besproken en besloten (28-09-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad 27 september: besproken en besloten

Raad 27 september: besproken en besloten (28-09-2018)

Wat heeft de raad besproken en besloten op donderdag 27 september?
Donderdag 27 september vond de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen 2018/2019 plaats. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Vragenhalfuur voor de burgers
Anton Tobé, van DNO Media (Voorheen Streek TV) heeft ingesproken naar aanleiding van het agendapunt 9 Vaststelling Advies lokale Publieke media in stelling De Wolden. Stichting Streekradio De Wolden en Stichting Lokale Omroep Staphorst zijn na intensieve samenwerking overeengekomen om verder te gaan als één omroep. Anton Tobé geeft aan dat DNO Media in de nieuwe situatie uiteraard ruim aandacht blijft schenken aan nieuws, maatschappelijke ontwikkelingen, politiek en andere activiteiten op gemeentelijk niveau.
 

Vragen over N375 door Groenlinks
Imke Berghuis van Groenlinks heeft het College vragen gesteld over het maatregelenpakket N375. Portefeuillehouder Mirjam Pauwels heeft het proces toegelicht hoe het advies tot stand is gekomen en daarbij de argumenten voor dit advies benoemd. In de raadvergadering van 18 oktober 2018 komt dit onderwerp opiniërend aan de orde.
 

Vragen over gebruik parkeerplaatsen Stofakkers door CDA
Namens de fractie van CDA heeft Eline Vedder vragen gesteld over het parkeren van vrachtwagens op de parkeerplaats Stofakkers in Ruinen. Portefeuillehouder Mirjam Pauwels gaf aan dat er bij klachten gehandhaafd wordt. Ook is de bereidheid aanwezig om naar de inrichting van deze parkeerplaats te gaan kijken.
 

Instemming koerswijziging fietspad Koekangeweg tussen Oosteinde en Weerwille
In 2017 is besloten om een fietspad aan te leggen langs de Koekangerweg tussen Oosteinde en Weerwille. Het fietspad is voor het overgrote deel gereed. Voor een resterend deel is in overleg met plaatselijk belang en aanwonenden een gewijzigde koers naar voren gekomen. De raad heeft besloten in te stemmen met deze koerswijziging. Dit besluit werd door de mensen op de tribune met ringelende fietsbellen ontvangen.

Nieuw Reglement van Orde van de raad
Het presidium heeft besloten om de werkwijze 3DeWolden te continueren en de daarbij horende afspraken vast te leggen in een nieuw Reglement van Orde. Dit Reglement is op 27 september 2018 vastgesteld.
Hiermee vervalt het Reglement van Orde van januari 2015.

Overige besluiten

  • Vaststelling Bestuursrapportage 2018 De Wolden
  • Kennisname Monitor Sociaal Domein 2018
  • Verlening toestemming oprichting Nieuwe Entiteit Zuid (opvolger Alescon)
  • Vaststelling advies lokale publieke media-instelling De Wolden
  • Verlenging geldigheidsduur van de huidige bodemkwaliteitskaart
  • Vaststelling Beheersverordening De Wijk, Parkweg    e.o.
  • Vaststelling Bestemmingsplan 'Alteveer 8a, Alteveer'
  • Vaststelling Bestemmingsplan Noorderweg 3, Zuidwolde
  • Benoeming plv. vice-voorzitter van de raad mevrouw C.F.M. Brouwer-Dekker.