Raad 28 feb: besproken & besloten (01-03-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad 28 feb: besproken & besloten

Raad 28 feb: besproken & besloten (01-03-2019)

Gemeenteraad De Wolden februari 2019

De gemeenteraad vergaderde donderdag 28 februari over twee belangrijke besluitvormende stukken. Beide werden vastgesteld.

Donderdag 28 maart 2019 vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Nieuw grondbeleid

De gemeenteraad heeft unaniem de actualisatie van de nota Grondbeleid De Wolden 2019 – 2022 vastgesteld.  De nieuwe nota moet het college in staat stellen om een actiever grondbeleid te voeren om de doelstellingen in het Woonplan 2017-2022 te kunnen realiseren. Een unaniem aangenomen amendement van het CDA geeft het college wel de bevoegdheid om 40% van de taxatiewaarde af te wijken.

Bestemmingsplan Dunningen fase 4 vastgesteld

Het Bestemmingsplan Dunningen fase 4 werd vastgesteld na een lange en kritische discussie, gevolgd door een hoofdelijke stemming. Voor het plan zijn: Gemeentebelangen, VVD, CDA en D66 . Tegen stemden de PvdA, GroenLinks en de CU.

Drie insprekers – omwonenden van de beoogde nieuwbouwwijk – wezen de gemeenteraad er op dat het communicatieproces rond de nieuwe wijk in hun ogen slordig is verlopen. Toen bewoners van Dunningen fase 3 hun huis kochten, meenden zij dat hen daarbij tien jaar vrij uitzicht was beloofd. In plaats daarvan wordt Dunningen fase 4 nu al gebouwd. Zij verzochten de raad daarom om het bouwplan niet door te laten gaan.

De raad was zeer kritisch op de manier waarop de communicatie met omwonenden is verlopen. PvdA, ChristenUnie, D66, GroenLinks en het CDA dienden daarom een motie in, met het verzoek aan de wethouder om hier haar excuses voor aan te bieden. Deze motie werd alleen gesteund door de indieners en is daarmee verworpen.

Tijdens de raadsdiscussie plaatsten raadsleden ook hun vraagtekens bij de bebouwingsdichtheid en het feit dat er wordt gewerkt met het ‘recht van overpad.’ Wethouder Hempen-Prent wees de raad er op dat dit recht van overpad het gebruik van schuttingen overbodig maakt, waardoor het uitzicht vrijer blijft.

Raadsdebat Duurzaamheid

Het Raadsdebat Duurzaamheid werd doorgeschoven naar een nader te bepalen moment. Daarover volgt later deze week meer informatie.

Overige besluiten van de Raad

  1. Vaststelling verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019

  2. Vaststelling Beheersverordening buitengebied De Wolden 2019

Ingekomen stukken

  1. Ombudsman De Wolden: Jaarverslag 2018

  2. Gemeenschappelijke Regeling Stark: Kadernota 2020

  3. Recreatieschap Drenthe Kadernota 2020