Raad 29 november: Besproken & besloten (30-11-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad 29 november: Besproken & besloten

Raad 29 november: Besproken & besloten (30-11-2018)

Jaarstukken Reestmond 2017; motie rekenkameronderzoek

Op verzoek van de raad stond de opiniërende behandeling van de jaarstukken 2017 van Reestmond op de raadsagenda. Deze stukken zijn van belang voor het vast kunnen stellen van de definitieve uittreedsom uit de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond.

Gemeente De Wolden is per 1 januari 2018 uitgetreden uit Reestmond. In 2017 maakte De Wolden nog deel uit van Reestmond. De voorlopige uittreedsom was gebaseerd op de financiële situatie per 31 december 2016. Het negatieve resultaat dat is ontstaan, heeft effect op de definitief vast te stellen uitreedsom.

Jaap Wiechers (CU) kreeg als eerste het woord. Hij had veel kritische financiële vragen over de jaarrekening en accountantsverklaring over 2017, en welke gevolgen dat heeft voor de uittredesom. De heer Wiechers vindt dat het voor raad en inwoners duidelijk moet zijn hoe de extra bedragen van de uittredesom zijn opgebouwd.

De overige fracties waren ook kritisch, ze hadden vooral veel vragen over het gelopen proces.

Voor alle raadsfracties was het belangrijk om te leren van zo’n proces van uittreding uit een gemeenschappelijke regeling.

Wethouder Mirjam Pauwels reageerde op de vragen en gaf de raad een inkijk in het proces van besturen van Reestmond in 2017.

Jaap Wiechers diende een motie in, waarin hij de rekenkamercommissie De Wolden verzoekt een onderzoek in te stellen naar de juistheid van het proces van uittreding en de uiteindelijke definitieve uittredesom uit Reestmond voor de gemeente De Wolden. De ingediende motie werd unaniem gesteund (zie bijlage onderaan dit bericht).

Fietspad Linderweg en passage N48

Ook het fietspad Linderweg en passage N48 werd besproken. Tijdens de voorbereiding van het fietspad Linderweg kwam de vraag naar voren, hoe de oversteek over de N48 eruit kan zien. Het college stelt de gemeenteraad voor om het fietspad Linderweg aan te leggen over ecoduct Stiggeltie.

De heer Mulder, voorzitter van Plaatselijk Belang Linde, sprak in bij dit agendapunt. Hij pleitte voor een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers.

Eline Vedder (CDA) was kritisch en vindt dat het proces, om te komen tot een veilige oversteek, al te lang duurt. Daarom diende ze een amendement in. Daarin stelt ze voor dat er voor 1 april 2019 zicht moet zijn op instemming over de te doorlopen vergunningsprocedures, en het verkrijgen van de benodigde grondpositie. De andere fracties steunden het amendement niet.

Albert Haar (D66) ziet de aanleg van het fietspad over het ecoduct als een absolute verstoorder van de ecologische structuur. Hij kiest voor de natuur en daarom stemt hij tegen het voorstel.

Het voorstel om het fietspad aan te leggen over het ecoduct Stiggeltie werd gesteund door alle fracties, behalve het CDA en D66. Daarmee is het voorstel aangenomen.

Overige raadsbesluiten:

  • Vaststelling Verordening bezwaarschriftencommissie De Wolden;
  •  Vaststelling Bestemmingsplan ‘Meeuwenweg 9, Zuidwolde’.

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Bekijk dan het videoverslag!