Raad 30 juni 2016: besproken & besloten (01-07-2016)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad 30 juni 2016: besproken & besloten

Raad 30 juni 2016: besproken & besloten (01-07-2016)

Donderdag 30 juni 2016 vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. De vergadering is live uitgezonden via internet. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Tijdens beide openbare raadsvergaderingen van donderdag 23 en 30 juni werd de Kadernota 2017 behandeld. Op 23 juni hielden de zeven fracties hun algemene beschouwingen en gaven zij een reactie op elkaars beschouwing. Ook was er gelegenheid voor het college om te reageren. Op 30 juni werd er gestemd over de amendementen en moties en werd een besluit genomen over de Kadernota. In totaal waren er 24 amendementen en moties, waarvan er uiteindelijk 21 in stemming werden gebracht.

Kadernota 2017

In de Kadernota zijn de speerpunten en plannen van de gemeente voor het komende jaar opgenomen. De gemeenteraad krijgt daarbij de vraag aan welke plannen de voorkeur wordt gegeven. Bij de komende begrotingsbehandeling in november 2016, wordt duidelijk of de plannen ook inderdaad worden uitgevoerd.

Motie uitstellen bezuiniging bibliotheek (alle fracties)

Alle fracties dienden gezamenlijk een motie in waarin zij besloten om de bezuiniging op Stichting Bibliotheek De Wolden met een jaar uit te stellen. In de motie stelden zij dat het voorzieningenniveau belangrijk is voor de leefbaarheid in de dorpen en dat een integrale toekomstvisie voor de bibliotheken in De Wolden ontbreekt. Daarom verzochten zij het college om uiterlijk bij de eerstvolgende Kadernota met een toekomstvisie voor minimaal 5 jaar te komen. Daarin moet ook de combinatie worden gemaakt met dorpshuizen, scholen, Stichting Welzijn en andere belanghebbende partijen.

Motie Initiatiefrijk De Wolden (Gb en CDA)

De fracties van Gb en het CDA dienden een motie in om te komen tot een verdubbeling van de budgetten voor het project Initiatiefrijk De Wolden. In de motie stelden zij dat de inwoners van De Wolden goed bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. De grote stappen die al zijn gezet in overheidsparticipatie moeten volgens de indieners gekoesterd worden. Met de motie werd het college verzocht om een bedrag van 250.000 euro toe te voegen aan dit project en voor 2017 datzelfde bedrag te oormerken voor Initiatiefrijk De Wolden. Deze motie werd gesteund door de fracties van VVD, D66, CU en GL.

Motie onderzoek effecten eigen bijdrage WMO (CU, GL, PvdA)

De fracties van CU, GL en PvdA dienden gezamenlijk een motie in waarin het college werd gevraagd om financieel inzicht te geven in de hoogte van de eigen bijdrage die door De Wolden wordt geheven. Door de indieners werd gesteld dat het belangrijk is dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Zij vroegen in de motie om de hoogte van de eigen bijdrage te vergelijken met andere gemeenten en te onderzoeken wat hiervan de mogelijke effecten zijn op het gebruik van zorg en zorgmijdend gedrag. De motie werd gesteund door Gb, CDA en D66.

Motie pilot garantstelling startende ondernemer (CU)

De fractie van CU diende een motie in om te komen tot een pilot die startende ondernemers helpt om in leegstaande winkelpanden in De Wolden iets te beginnen. Op die manier wordt de ondernemer geholpen en wordt een verrommelend beeld door leegstaande winkelpanden zo veel mogelijk tegengegaan. CU gaf aan een zekere garantstelling te willen voor minimaal 1 jaar. De motie werd unaniem aangenomen.

Motie push-berichten via gemeente-app (CDA)

Het CDA diende een motie in waarin zij verzocht om de gemeente-app zodanig uit te breiden dat deze actief berichten naar inwoners kan versturen (push-berichten). Voorbeelden zijn berichten over het soort afvalcontainer die aan de weg moet worden geplaatst, of informatie over een lokale inloopavond. Het CDA vindt dat op die manier de gemeente-app nog meer maatwerk kan bieden. De motie werd unaniem aangenomen.

Amendement reserve sociaal domein maximeren op 1 miljoen euro (Gb, VVD, D66)

Met een gezamenlijk amendement werd door de fracties van Gb, VVD en D66 voorgesteld om voor de reserve van het sociaal domein (voorheen Wmo) de bovengrens te bepalen op 1 miljoen euro. Daardoor wordt duidelijkheid gegeven over de minimum- en maximumbedragen van de Reserve Sociaal Domein. Naast de indieners kon ook het CDA zich vinden in dit amendement. De fracties van PvdA, CU en GL steunden dit amendement niet.

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2017 werden ook moties ingediend die geen meerderheid van stemmen haalden, maar wel zorgden voor een discussie in de raad.

Motie integraal mobiliteitsplan (PvdA)

De fractie van de PvdA diende een motie in om samen met verschillende partijen te onderzoeken hoe de verschillende vervoersvormen en -initiatieven aan elkaar gekoppeld kunnen worden, zodat er een effectief vervoersplan ontstaat voor De Wolden. Vooral de ‘witte vlekken’ in de gemeente zullen hierbij zijn gebaat, volgens de PvdA. De motie werd gesteund door de fracties van D66, CDA, CU en GL, maar haalde het niet.

Motie onderzoek kruising Hoofdstraat-Steenbergerweg Zuidwolde (D66)

De fractie van D66 diende een motie in om te onderzoeken of de aanleg van een rotonde, of een andere vorm van een niet-doorgaande kruising, de verkeersveiligheid vergroot. D66 stelde dat de verkeerssituatie op de kruising Hoofdstraat met de Steenbergerweg in Zuidwolde te vaak leidt tot verstoppingen en oponthoud. De motie haalde het niet, maar kreeg steun van de fracties van CDA, CU, PvdA en GL.

Motie verlenging aanstelling Sociaal Ombudsvrouw (GL)

De raad heeft in november 2014 besloten om in De Wolden een sociaal ombudsvrouw in te stellen, die rechtstreeks onder de gemeenteraad valt. De fractie van GL vroeg met deze motie om de aanstelling te verlengen tot 1 januari 2018. De motie haalde het niet, maar kreeg steun van CU, PvdA en het CDA.

Overige besluiten:

  • Vaststelling Bestuursrapportage I;
  • Keuze model Cliënt- en burgerparticipatie in het sociaal domein;
  • Instemming begroting 2017 Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen;
  • Instemming ontwerpbegroting 2017, kennisname jaarverslag 2015 Veiligheidsregio Drenthe;
  • Instemming ontwerpbegroting 2017 en kennisname jaarverslag 2015 GGD;
  • Instemming ontwerpbegroting 2017 en kennisname jaarrekening 2015 Reestmond;
  • Instemming ontwerpbegroting 2017 en kennisname jaarrekening 2015 Alescon;
  • Instemming ontwerpbegroting 2017 en kennisname jaarrekening 2015 Recreatieschap Drenthe;
  • Instemming ontwerpbegroting 2017 en kennisname jaarrekening 2015 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD);
  • Aanpassingen beheersverordeningen Ruinen, Zuidwolde, de Wijk en Ruinerwold.