Raadsagenda 25 januari 2018 (15-01-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadsagenda 25 januari 2018

Raadsagenda 25 januari 2018 (15-01-2018)

Donderdag 25 januari vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de evaluatie van het waardevolle bomen beleid.

In 2012 is het kapvergunningen stelsel voor bomen herzien. Het doel hiervan was o.a. het terugdringen van de administratieve handelingen voor inwoners en de gemeentelijke organisatie (deregulering). Ook is toen afgesproken dat het beleid vijf jaar later geëvalueerd zou worden. In 2017 heeft de raad aangegeven bij de evaluatie inzicht te willen krijgen in de effecten van het beleid op de gemeentelijke organisatie, de inwoners en het beeld daar buiten.

Externe onderzoekers hebben een evaluatie uitgevoerd. Tijdens deze evaluatie hebben de onderzoekers diverse organisaties en belangenverenigingen geïnterviewd. De resultaten en aanbevelingen staan uitgebreid beschreven in het rapport. Het rapport ligt 25 januari ter bespreking voor aan de gemeenteraad.

Andere onderwerpen die op de agenda staan zijn: vaststelling ambitiedocument omgevingswet De Wolden, Evaluatierapport deelname regio Zwolle en Opsplitsing Alescon in twee entiteiten en vorming nieuwe entiteit. De volledige raadsagenda met bijbehorende stukken kunt u bekijken op dewolden.raadsinformatie.nl. nl/gemeenteraad.  

U bent van harte welkom bij deze vergadering of kijk live mee via de videostream!