Raadsagenda 30 november 2017 (20-11-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadsagenda 30 november 2017

Raadsagenda 30 november 2017 (20-11-2017)

Donderdag 30 november vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de vaststelling Kadernotitie Vitale Recreatieparken De Wolden. De kadernotitie is een uitwerking van de aanpak Vitalisering en herbestemming recreatieparken De Wolden, die de raad in oktober 2016 heeft vastgesteld. De kadernotitie beoogt voor alle betrokken partijen een duidelijk kader te scheppen van de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.

Rondetafelgesprek

De gemeenteraad hield op donderdagavond 14 april 2016 een rondetafelgesprek over permanente bewoning van recreatieparken. Onder toeziend oog van ruim 150 personen publiek, gingen experts, organisaties, inwoners en raadsleden met elkaar in gesprek. Deze inbreng is gebruikt als input voor de kadernotitie die nu aan de raad voorligt.

De raadsagenda voor 30 november is aangepast en treft u bijgevoegd aan; ook vindt u alle raadstukken op dewolden.nl/gemeenteraad.

U bent van harte welkom deze raadsvergadering bij te wonen!