Wat heeft de raad besproken en besloten op do 20 apr? (21-04-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Wat heeft de raad besproken en besloten op do 20 apr?

Wat heeft de raad besproken en besloten op do 20 apr? (21-04-2017)

Wat heeft de raad besproken en besloten op donderdag 20 april?

Donderdag 20 april vond er een openbare raadsbijeenkomst plaats: 3DeWolden Politiek bestond uit het vragenhalfuur, twee RaadsDebatten en de besluitvormende raadsvergadering. Als agendapunt 7A werd de bekrachtiging van de geheimhouding op 4 bijlagen van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) aan de agenda toegevoegd.

Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Vragenhalfuur voor de burgers

Albert Pol en Ferdinand Bennink presenteerden namens Dorpsbelangen Zuidwolde de visie verkeersveiligheid Hoofdstraat Noord & Zuid Zuidwolde.´Veilig en leefbaar´ zijn de twee belangrijke thema´s van hun inrichtingsplan. De presentatie is bijgevoegd.

Vragenhalfuur voor de raad

Raadslid Karin Brouwer-Dekker (CDA) stelde vragen aan het college over de bereikbaarheid van de Kindertelefoon. Wethouder Mirjam Pauwels antwoordde dat zij de bereikbaarheid van de Kindertelefoon belangrijk vindt en dat de gemeente een overeenkomst gaat sluiten met de stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor en de stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd).

Raadslid Heleen Langen (PvdA) stelde het college vragen naar aanleiding van het persbericht over het Jaarverslag 2016 van de Ombudsman Maas van Egdom van De Wolden. Ze vraagt zich af of inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun klachten en vraagt of er iets gedaan kan worden aan de herkenbaarheid van de Ombudsman. Portefeuillehouder Roger De Groot antwoordde dat het de Ombudsman siert om kritisch te blijven. Samen met de heer Maas van Egdom en de afdeling communicatie gaat hij in gesprek om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Ombudsman te verbeteren.

Raadslid Heleen Langen (PvdA) vroeg aandacht voor de betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Het eerste exemplaar van het boekwerkje ´Samen werken aan gelijke rechten´ overhandigde ze aan burgemeester Roger de Groot.

1 minuut stilte

In verband met het overlijden van Kees Alberts, steunfractielid van D66, is er een minuut stilte gehouden. Burgemeester Roger de Groot vertelde dat Kees sinds 2010 beëdigd steunfractielid van D66 De Wolden was en vaak aanwezig was bij diverse raadsbijeenkomsten in en buiten het gemeentehuis. "Hij was een sympathieke collega van de raad. De raad, het college en de griffie zullen zijn betrokkenheid, vriendelijkheid en deskundige bijdrage aan de gemeenteraad niet vergeten."

RaadsDebat Actualisatie Economisch actieplan

In 2013 zijn het Economisch Actieplan ‘Samen aan de slag’ en het Beleidsplan Recreatie en Toerisme van gemeente De Wolden vastgesteld. Dit jaar worden de plannen herijkt tot een geactualiseerd Economisch Actieplan, inclusief de pijler toerisme en recreatie.
Over beide onderwerpen zijn aan het begin van dit jaar goed bezochte dialoogbijeenkomsten geweest. De input van deze bijeenkomsten is verwerkt in de oplegger die tijdens het debat aan de raad voorlag.

De fracties waren het op veel punten met elkaar eens. Zo vindt men bereikbaarheid, en versterking van de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers belangrijk. Alle fracties vinden dat de functie van bedrijvencontactfunctionaris moet blijven bestaan. Of de gemeente het voortrouw moet nemen en investeringsruimte moet creëren om een groot/spraakmakend evenement naar De Wolden aan te trekken, liepen de meningen uiteen.

Wethouder Jan ten Kate reageerde op het debat en het actieplan komt later dit jaar ter vaststelling terug bij de raad.

RaadsDebat Toekomstvisie bibliotheekwerk De Wolden

Mevrouw Anneke de Haas, bibliotheekmanager Biblionet Drenthe, sprak in bij de raad en vertelde over de veranderingen en mogelijkheden van de bibliotheken in De Wolden. De raad had diverse vragen ter verduidelijking aan haar.

Voordat de gemeenteraad met elkaar in debat ging over de toekomstvisie bibliotheekwerk De Wolden, vroegen een aantal fracties zich af of dit wel het juiste moment was om met elkaar te debatteren over dit onderwerp. Volgens Gb is de motie van de raad niet voldoende uitgevoerd en dat bracht veel verwarring. CU sloot zich daarbij aan. De andere fracties vonden dat je wel de discussievragen kon bespreken.

Na een korte schorsing besloot de raad het debat niet met elkaar aan te gaan en alleen kort te reageren op de voorliggende discussievragen.

  1. De raadsfracties kunnen zich vinden in de ontwikkeling van het bibliotheekwerk van ‘vestiging naar functie’, die in partnerschap gebeurt als uitvloeisel van de regierol van de gemeente.
  2. De raadsfracties zijn het eens met de geformuleerde inhoudelijke visie en de benoemde speerpunten (lezen; laaggeletterdheid; focus op jeugd; verbinden en deelnemen aan netwerken; samenwerken met partners), en sommigen voegden daar speerpunten aan toe;
  3. De raadsfracties vinden dat in de 4 kernen (de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde) een bibliotheekfunctie behouden moet blijven.
  4. De fracties zijn het eens in het opschorten van een deel van de financiële taakstelling, om daarmee de ontwikkeling van vestiging naar functie een goede basis te geven. Of er een taakstelling van € 60.000 op jaarbasis moet blijven, hierover dachten de fracties verschillend.

Wethouder Mirjam Pauwels komt terug met een inhoudelijk voorstel en levert financiële kaders hiervoor aan bij de Kadernota 2018 die op 22 juni door de raad wordt behandeld.

Garantstelling VV (Voetbal Vereniging) Zuidwolde

Mark Turksma (PvdA) diende een amendement in om de gemeente, in plaats van de bank een lening te laten verstrekken aan VV Zuidwolde. Hij vond dat de bank te veel zekerheden vraagt. Alleen de PvdA stemde voor dit amendement. De overige fracties gingen uit van de aanvraag van VV Zuidwolde. Een aantal fracties gaf wel aan het idee van de PvdA interessant te vinden en dit bij een andere gelegenheid te willen bespreken. 

De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Overige besluiten

  • Vaststelling Nota Jeugdhulp 2017 - 2020 De Wolden;
  • Bekrachtiging van de geheimhouding op 4 bijlagen van de WMD.