Jan van 't Zand

Home > Raad en College > Jan van 't Zand

Jan van 't Zand

Functie: Wethouder (eerste loco-burgemeester)

Politieke partij: Gemeentebelangen

Portefeuille

Maatschappelijke participatie: sociale zelfredzaamheid

 • Wmo: maatwerkvoorzieningen/beschermd wonen/mantelzorg
 • Maatschappelijke dienstverlening: opbouwwerk, maatschappelijk werk, vrijwilligersondersteuning
 • Openbare gezondheidszorg/GGD
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg/maatschappelijke opvang: dak- en thuislozen, verslavingszorg, hulpverlening huiselijk geweld
 • Inclusiebeleid
 • Het programma "Aantrekkelijk en aangesloten"

Maatschappelijke participatie: financiële zelfredzaamheid

 • Deel inkomen/bijstand Sociale Zaken
 • Deel participatie van Sociale Zaken
 • Minimabeleid
 • Schuldhulpverlening

Sport

 • Sport
 • Verenigingsklimaat
 • Combinatiefunctionarissen
 • Sportvoorzieningen (binnen- en buitensportaccommodaties)

Afval (inclusief Afvalstoffenheffing)

Paragraaf Financiën

 • Financiering
 • Weerstandsvermogen
 • Rechtmatigheid
 • Lokale heffingen

Hoofdfuncties, openbare betrekkingen en nevenfuncties

 • Attero Holding, Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering (a) (o)
 • Rendo, Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering (a) (o)
 • BNG, Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering (a) (o)
 • Recreatieschap Drenthe, Lid Algemeen Bestuur (vervanging) (a) (o)
 • Stichting Drentse Bedrijvenlocaties, Lid Dagelijks Bestuur (vervanging) (a) (o)
 • Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, Lid (a) (o)
 • Essent, Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering (a) (o)
 • Enexis Holdig, Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering (a) (o)
 • Enexis, Vordering op Enexis B.V. (a) (o)
 • Enexis, Verkoop Vennootschap B.V. (a) (o)
 • CBL, CBL Vennootschap B.V. (a) (o)
 • WMD, Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering (a) (o)
 • GGD, lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
 • WBE 'Reestgebied', Voorzitter (na) (o)
 • Bestuurlijke Advies Commissie Oude Diep (BAC), Agendalid (a) (o)
 • SWO GR, Lid Bestuur (a) (o)

Toelichting op de afkortingen

(a) = ambtshalve
(na)= niet ambtshalve
(b) = bezoldigd
(o) = onbezoldigd