Mirjam Pauwels

Home > Raad en College > Mirjam Pauwels

Mirjam Pauwels

Functie: Wethouder (eerste loco-burgemeester)

Politieke partij: VVD

Portefeuille

Bereikbaarheid

 • Verkeersmaatregelen
 • Bewegwijzering
 • Beheer en onderhoud wegen, straten en pleinen
 • Openbaar vervoer
 • Parkeren
 • Waterkering, afwatering

Groen en cultuurhistorie

 • Groenbeheer (onderhoud, bomenkap)
 • Beheer speelplaatsen
 • Natuurbescherming
 • Streekbeheer (landschapsbeleidsplan)
 • Beheer en onderhoud Begraafplaatsen

Werk

 • Werkgelegenheidsbevordering
 • Participatiewet
 • Re-integratie
 • Werkgeversbenadering
 • Werkvoorzieningsschap

Cultuur

 • Cultuurnota
 • Samenwerking culturele instelling
 • Beheer en onderhoud cultuurgebouwen

Leren en ontwikkelen

 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Integrale Kindcentra
 • Bibliotheek
 • Peuterspeelzalen
 • Kinderopvang
 • Jeugd en jongerenwerk
 • Schoolmaatschappelijk Werk
 • Centrum voor jeugd en gezin
 • Cultuureducatie
 • Jeugdzorg

Hoofdfuncties, openbare betrekkingen en nevenfuncties

 • GGD, Lid Algemeen Bestuur (vervanging) (a) (o)
 • Alescon (in liquidatie),Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur (a) (o)
 • Bureau Recht op Leren (ROL), Lid Bestuur (a) (o)
 • Algemene Groninger Studenten Roeivereniging Gyas, Lid Raad van Advies (na) (o)
 • Stuurgroep Onderwijs en Krimp, Lid (a) (o)
 • Bestuurlijk overleg Arbeidsmarktregio Drenthe, Lid (a) (o)
 • Comité van aanbeveling Stichting Muziek in de Mariakerk, Lid (na) (o)
 • Ambassadeur méér muziek in de klas (a) (o)
 • Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, Lid (a) (o)
 • Ambassadeur Vrouwen Kiezen (a) (o)
 • RPF (Regionaal platform Fraude Noord), Lid (a) (o)
 • Kopgroep wethouders voor kindcentra, Lid (a) (o)
 • Stark, Lid Bestuur (a) (o)
 • SWO GR, Lid Bestuur (a) (o)

Toelichting op de afkortingen

(a) = ambtshalve
(na)= niet ambtshalve
(b) = bezoldigd
(o) = onbezoldigd