Vergadering Gemeenteraad 06-07-2017

Home > Raad en College > Raadstukken voor september 2016 > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 06-07-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-22:30

De tijden zijn streeftijden.

De pauze is gepland rond 21.30 uur.

Tijdens deze vergadering staat de tweede termijn en besluitvorming van de Kadernota 2018 centraal. Deze vergadering is een vervolg op 22 juni 2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Vragenhalfuur voor de burgers 19.30 uur

Bijgevoegde documenten

0 Vragenhalfuur voor de raad

Er werd één artikel 37A-vraag gesteld door de fractie van Gb.

Bijgevoegde documenten

Algemeen

1 Heropening 20.00 uur

Algemeen

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

2A Onderzoek geloofsbrieven steunfractielid CU

De commissie geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de heer Idsinga in orde bevonden en adviseert de raad om over te gaan op benoeming.

Bijgevoegde documenten

2B Beëdiging steunfractielid CU

De heer Idsinga wordt beëdigd tot steunfrctielid van de fractie van CU.

Besluitvormend/bespreekstuk(ken)

3 Kadernota 2018, 2e termijn + besluitvorming

4 Vaststelling Woonplan 2017-2022 "Een leven lang wonen" 21.45 uur

Besluit: conform.

4A Instemming Bestuursrapportage-I 2017 De Wolden

Besluit: conform.

Besluitvormend/hamerstuk(ken) (5 minuten)

5 Instemming begroting 2018 Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Besluit: conform.

6 Vaststelling jaarrekening De Wolden 2016

Besluit: conform.

7 Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Benoemingsproces politieke ambtsdragers

Besluit: conform.

Besluitvormend/hamerstuk(ken) (5 minuten)

7A Vaststelling Bestemmingsplan en grondexploitatiecomplex woningbouw De Meidoorn Koekange

De bijlagen van dit bestemmingsplan kunt u via deze link downloaden.

Besluit: conform.

8 Ingekomen stukken

De raad stelt de lijst ingekomen stukken vast.

9 Sluiting 22.00 uur