Rekenkamercommissie

Home > Raad en College > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Sinds 1 januari 2006 bestaat er in de gemeente De Wolden een Rekenkamercommissie. Deze Rekenkamercommissie bestaat uit de volgende leden:

  • de heer R. de Vent uit Slagharen, voorzitter
  • de heer J.A. Tjalsma uit Leeuwarden, lid
  • de heer E. van Veen uit Zuidwolde (dr), lid

Hoofd- en nevenfuncties

De hoofd- en nevenfuncties van de voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie zijn op grond van de Verordening op de rekenkamercommissie openbaar. De leden zijn allen benoemd door de raad en zij hebben in aanwezigheid van de raad de eed of verklaring en belofte afgelegd. De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door de secretaris, Suzan Flokstra-Beute.

Taken van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie versterkt de controlerende functie van de raad. Verder geeft de Rekenkamercommissie de burger meer inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid. Dit zorgt voor meer publieke verantwoording. De Rekenkamercommissie heeft een aantal taken. Zo bepaalt de commissie zelfstandig de onderzoeksagenda, begeleidt onderzoeken en voert ze deels ook zelf uit. Over de onderzoeksresultaten brengt de commissie openbare rapportages uit. Het gaat om onderzoek waarbij de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid centraal staat.

Onderzoeken

Bekijk de eindrapporten van de uitgevoerde onderzoeken.

Voor de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie is de Verordening op de Rekenkamercommissie van toepassing. Daarnaast heeft de commissie een Onderzoeksprotocol en een Reglement van Orde. Elk jaar brengt de Rekenkamercommissie een jaarverslag uit.