Aanwijzen ambtenaar voor het afnemen van een verklaring onder ede

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Aanwijzen ambtenaar voor het afnemen van een verklaring onder ede

Aanwijzen ambtenaar voor het afnemen van een verklaring onder ede

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingAanwijzen ambtenaar voor het afnemen van een verklaring onder ede
CiteertitelAanwijzen ambtenaar voor het afnemen van een verklaring onder ede
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 2.8, tweede lid, onder e van de Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
12-03-2015 n.v.t. nieuwe regeling 24-02-2015 Gemeenteblad BW1739

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

Overwegende dat:

op 6 januari 2014 de Wet Basisregistratie Personen (BRP) in werking is getreden;

met ingang van 1 januari 2015 de ambtelijke organisatie De Wolden/Hoogeveen op grond van het ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging’belast is met de uitvoering van de Wet basisregistratie personen; 

de wet gelast het college ambtenaren aan te wijzen die verklaringen onder ede of belofte kunnen afnemen in de zin van artikel 2.8, tweede lid, onder e, van de Wet BRP.

 

B E S L U I T E N :

 

Artikel 1. Aanwijzen toezichthouders

De hieronder opgenomen functies ondergebracht bij het team Burgerzaken van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen zijn vanaf 1 januari 2015 bevoegd tot het afnemen van een verklaring onder ede of belofte in de zin van artikel 2.8, tweede lid, onder e van de Wet BRP

- Medewerker Beleidsuitvoering III

- Medewerker Beleidsuitvoering IV

- Medewerker Publiek I

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de 1e dag na die van bekendmaking.

Sluiting

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d.24 februari 2015.

 

Burgemeester en wethouders van De Wolden

De gemeentesecretaris          De burgemeester

Nanne Kramer                           Roger de Groot