Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar

Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht - besluiten en regelingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 231, lid 2 sub d en sub e van de gemeentewet
 2. Artikel 1:2 van de CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
16-01-2019 n.v.t. Nieuwe regeling 09-01-2019 Digitaal gemeenteblad Onbekend

Tekst van de regeling

Burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden;

gelet op artikel 231 lid 2 sub e, van de Gemeentewet en artikel 1 :2 van de CAR-UWO

gelet op artikel 231, lid 2, sub d, van de Gemeentewet

besluiten:

 1. I.

  Alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder en invorderingsambtenaar in te trekken per 9 januari 2019 

 2. II.

  Met ingang van 9 januari 2019 aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder: 

  de medewerkers van MANDAAT BV, die belast zijn met deurwaarderswerkzaamheden (handelend onder de naam Cannock Chase Public)

   

 3. III.

  met ingang van 9 januari 2019, medewerkers van MANDAAT BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public) die belast zijn met de invorderingswerkzaamheden aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en hen mandaat te verlenen om op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel D, van de gemeentewet, de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen uit te voeren:

Sluiting

d.d. 9 januari 2019, te Zuidwolde

Verzonden op: 9 januari 2019

Burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden

De secretaris, De burgemeester