Aanwijzingsbesluit heffings- en invordering ambtenaar

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Aanwijzingsbesluit heffings- en invordering ambtenaar

Aanwijzingsbesluit heffings- en invordering ambtenaar

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings- en invordering ambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invordering ambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231 Gemeentewet
  2. artikel 232 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2015 n.v.t. nieuwe regeling 16-12-2014 Wolder Courant, Gemeenteblad BW 1672

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

Overwegende,

Dat het, als gevolg van het opheffen van de gemeentelijke ambtelijke organisaties en de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke organisatie De Wolden/Hoogeveen (GR) per 1 september 2014, nodig is voor de heffing van belastingen diverse bevoegdheden toe te kennen aan medewerkers van de GR ten behoeve van de belastingheffing en invordering voor de gemeente.

gelet op artikel 231 en 232 van de Gemeentewet,  de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990,  alsmede op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

B E S L U I T :  

Artikel 2

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken: de manager van Advies en Services van de Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke organisatie De Wolden/ Hoogeveen  als gemeenteambtenaar, voor de heffing van gemeentelijke belastingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken en de Verordening onroerende-zaakbelastingen;

Artikel 3

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet:  de manager van Advies en Control van de Gemeenschappelijke Regeling  Ambtelijke organisatie De Wolden/Hoogeveen.

Artikel 4

tot het verlenen van mandaat aan de invorderingsambtenaar zoals hiervoor onder 3 genoemd, inzake de beslissing op administratief beroep kwijtschelding gemeentelijke heffingen. Ondermandaat is hierbij toegestaan.

Sluiting

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 en vervangt de besluiten tot aanwijzing van heffings- en invorderingsambtenaren in de gemeente De Wolden.

De Wolden, 16 december 2014.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris                    De burgemeester

Nanne Kramer                 Roger de Groot