Beleidsregel handhaving helingbestrijding

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Beleidsregel handhaving helingbestrijding

Beleidsregel handhaving helingbestrijding

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBeleidsregel handhaving helingbestrijding
CiteertitelBeleidsregels handhaving helingbestrijding
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid - beleidsregels

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. Artikel 125 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
12-07-2018 n.v.t. Nieuwe regeling 09-07-2018 De Wolder Courant Onbekend

Tekst van de regeling

De burgemeester van de gemeente De Wolden,

gelet op:

 1. -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 1. -

  artikel 125 Gemeentewet;

 1. -

  hoofdstuk 2, afdeling 12 van de Algemene plaatselijke verordening 2016; en

 1. -

  het Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

overwegende dat:

 1. -

  heling een aandachtspunt is binnen de gemeente De Wolden;

 1. -

  het bijhouden van een inkoopregister voor handelaren verplicht is gesteld op grond van de Algemene plaatselijke verordening 2016;

 1. -

  het papieren register en het digitale in- en verkoopregister zijn aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register.

BESLUIT:

vast te stellen de volgende

Beleidsregel handhaving helingbestrijding:

Artikel 1. Handhaving

Handhaving van een overtreding vindt plaats overeenkomstig onderstaande tabel:

Overtreding

Eerste constatering

Tweede constatering

Derde constatering

Het niet voldoen aan de voorschriften uit artikel 2:68 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 (Apv)

Waarschuwing

Waarschuwing

Sluiting 2 weken

Het niet voldoen aan voorschriften uit artikel 2:69 Apv

Waarschuwing

Waarschuwing

Sluiting 2 weken

Nalaten medewerking te verlenen aan de toezichthouder bij de controle van het verkoopregister

Waarschuwing

Sluiting 2 weken

Sluiting 1 maand

Het niet of niet correct bijhouden van een gewaarmerkt verkoopregister

Waarschuwing

Sluiting 2 weken

Sluiting 1 maand

Heling

Sluiting 1 maand

Sluiting 3 maanden

Sluiting 6 maanden

Artikel 2. Verzwaring

Ten minste in de volgende gevallen kan een handhavingsmaatregel verzwaard worden:

 1. a.

  er is sprake van meerdere overtredingen uit artikel 1 van deze beleidsregel;

 2. b.

  er is sprake van meerdere zwaardere strafbare feiten;

 3. c.

  er is een goed afkomstig van een misdrijf aanwezig;

 4. d.

  er zijn gegronde vermoedens van verwijtbaar gedrag van de handelaar.

Artikel 3. Slotbepalingen

 1. 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: ‘Beleidsregel handhaving helingbestrijding’.

 2. 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.

Sluiting

Zuidwolde, d.d.

Burgemeester van gemeente De Wolden,

R.T. de Groot