Beleidsregel sociale activering

Beleidsregel sociale activering

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBeleidsregel sociale activering
CiteertitelBeleidsregel sociale activering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. Artikel 10 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente De Wolden 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
30-11-2017 01-01-2016 Nieuwe regeling 30-08-2016 De Wolder Courant 2153

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden,

gelet op artikel 10 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente De Wolden 2015 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat

de gemeenteraad in de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente De Wolden 2015 als re-integratievoorziening ’sociale activering’ heeft ingesteld,

Besluit

vast te stellen de volgende beleidsregel: sociale activering.

Artikel 1. Doelgroep

Tot de doelgroep van deze beleidsregel behoort de persoon die een uitkering in het kader van de Participatiewet ontvangt en van wie is vastgesteld dat deze na het doorlopen van een, eventueel langdurig, re-integratietraject in staat moet worden geacht betaald werk te verwerven.

Artikel 2. Doel

Het doel van de voorziening sociale activering is dat de werkzoekende in het maatschappelijk leven (weer) zodanig gaat functioneren dat hij in staat is om betaald of onbetaald werk te verwerven en te behouden.

Artikel 3. Toepassing van de voorziening

De voorziening sociale activering wordt alleen toegepast wanneer houding en/of gedrag van de werkzoekende het verwerven van werk ernstig belemmeren.

Artikel 4. Duur

 1. 1.

  De voorziening sociale activering kan zolang worden toegepast als door het college noodzakelijk wordt geacht.

 2. 2.

  De voorziening wordt beëindigd wanneer naar het inzicht van het college de werkzoekende:

  a. voldoende vorderingen heeft gemaakt ten aanzien van houding en gedrag, of

  b. vrijwel geen vorderingen heeft gemaakt en naar verwachting ook niet zal maken ten aanzien van houding en gedrag.

Artikel 5. Citeertitel

 1. 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregel sociale activering.

 2. 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Sluiting

Aldus besloten in de vergadering van 30 augustus 2016.

burgemeester en wethouders van De Wolden,

de secretaris de burgemeester

T.N. Kramer R.T. de Groot

Toelichting

Artikel 1. Doelgroep

De inzet van voorzieningen zoals genoemd in de re-integratieverordening dienen altijd tot doel te hebben dat de werkzoekende op enig moment, zelfs als dat pas na jaren is, in staat is om betaald werk te verrichten.

De voorziening sociale activering is niet bedoeld voor de werkzoekende van wie is vastgesteld dat deze direct in staat is om betaald werk te verrichten. Deze voorziening is derhalve altijd één van de eerste stappen in een langdurig re-integratietraject.

Hiermee is tevens bepaald dat de inzet van de voorziening sociale activering geen standaard handeling is maar persoonsafhankelijk.

Artikel 2. Doel

Om zich in betaalde arbeid te kunnen handhaven heeft de werknemer/werkzoekende een aantal basisvaardigheden qua gedrag nodig.

Artikel 3. Toepassing van de voorziening

De voorziening sociale activering wordt ingezet wanneer er ernstige twijfels bestaan of de werkzoekende in staat is om zodanig te functioneren (qua houding en handelen) dat deze werk zal kunnen vinden en behouden. Het gaat daarbij vooral om uitingen van houding en handelen die algemeen gebruikelijk worden gevonden voor werknemers. Houdings- en handelingsaspecten die specifiek zijn voor een bepaalde sector van de arbeidsmarkt mogen in deze afweging geen rol spelen.

Artikel 4. Duur

De voorziening dient niet onnodig te worden ingezet. Dat betekent dat zodra het doel van deze voorziening is bereikt maar het totale re-integratietraject nog niet is voltooid, de inzet van de voorziening sociale activering afgesloten dient te worden.

Het kan gebeuren dat na verloop van tijd ernstige twijfel ontstaat of de inzet van de voorziening nog verdere vorderingen zal opleveren. In dat geval wordt de inzet stopgezet.

Degene die de werkzoekende namens de gemeente begeleidt beoordeelt of de voorziening kan worden afgesloten dan wel of voortzetting niets (meer) zal toevoegen.

De werkzoekende kan natuurlijk ook op eigen initiatief vragen om een beoordeling.

Artikel 5. Citeertitel

De reden om deze beleidsregel terug te laten werken is het feit dat bij de uitvoering van het re-integratiebeleid al is geanticipeerd op dit Besluit.