Beleidsregel tegemoetkoming kinderopvang De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Beleidsregel tegemoetkoming kinderopvang De Wolden

Beleidsregel tegemoetkoming kinderopvang De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBeleidsregel tegemoetkoming kinderopvang De Wolden
CiteertitelBeleidsregel tegemoetkoming kinderopvang De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
  2. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2013 n.v.t. Nieuwe regeling 18-12-2012 De Wolder Courant A-7

Tekst van de regeling

Het college van de gemeente DE WOLDEN;

gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, zoals deze luidt per 1 januari 2013

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen omtrent de wijze waarop in aanmerking kan worden gekomen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Besluit vast te stellen de hierna volgende:

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang De Wolden.

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

b. Wet: de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

c. Voorliggende voorziening: elke voorziening buiten deze beleidsregel waarop de belanghebbende aanspraak kan maken of een beroep kan doen voor de bekostiging van de noodzakelijke kinderopvang;

d. Ouder: als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdelen c, e, j, k of l in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

2. De begripsbepalingen van de wet zijn op deze beleidsregel van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 2. Doelgroep

1. Deze regeling is van toepassing op de ouder/verzorger, die volgens de gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens woonachtig is in de gemeente De Wolden, en;

2. Die behoort tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 1.13 j° artikel 1.6 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Artikel 3. Voorliggende voorziening

Het college weigert de tegemoetkoming indien er sprake is van een toereikende voorliggende voorziening. Tot een voorliggende voorziening wordt in ieder geval gerekend een voorziening op grond van:

a. de wet kinderopvang;

b. de Algemene wet bijzondere ziektekosten;

c. jeugdzorg;

d. een persoongebonden budget;

e. een medisch kinderdagverblijf;

f. een bijdrage van de werkgever;

g. een peuterspeelzaal, indien de voorziening gericht op arbeidsinschakeling gecombineerd kan worden met en overeenkomt met de peuterspeelzaaluren.

Artikel 4. Aanvraag

1. De aanvraag om een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang wordt ingediend bij het college.

2. De aanvraag wordt ingediend met een daartoe beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

Artikel 5. Aanspraak op een tegemoetkoming

Een ouder/verzorger heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de te betalen kosten van kinderopvang indien:

a. de ouder/verzorger behoort tot de doelgroep zoals bepaald in artikel 2 van deze beleidsregel en;

b. het kinderopvang betreft in een kindercentrum of gastouderopvang die zijn geregistreerd in het Landelijk register kinderopvang.

Artikel 6. De hoogte van de tegemoetkoming

1. De tegemoetkoming bedraagt tezamen met de kinderopvangtoeslag maximaal de kosten van kinderopvang.

2. Het aantal uren kinderopvang dat in aanmerking wordt genomen bij de hoogte van de tegemoetkoming gaat het aantal uren zoals bedoeld in artikel 1.7, lid 3 en 4 van de wet niet te boven.

3. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de uurprijs zoals gehanteerd door de kinderopvanginstelling waar het kind wordt geplaatst.

Artikel 7. Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt op 1 januari 2013 in werking.

2. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang’.

Sluiting

Zuidwolde, 18 december 2012,

Aldus vastgesteld door Burgemeester en wethouders van De Wolden,

secretaris,                          burgemeester,

N. Kramer                           R.T. de Groot