Beleidsregels aanwijzing WOZ-belanghebbende

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Beleidsregels aanwijzing WOZ-belanghebbende

Beleidsregels aanwijzing WOZ-belanghebbende

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBeleidsregels aanwijzing WOZ-belanghebbende
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet waardering onroerende zaken, hoofdstuk IV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
28-02-2008 n.v.t. Nieuwe regeling 19-02-2008 De Wolder Courant 19-02-2008

Tekst van de regeling

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Het college van burgemeester en wethouders van De Wolden;

gelet op het bepaalde in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

gelet op de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie;

Besluit:

vast te stellen de volgende:

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie.

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor één eigendom meer personen als (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende kunnen worden aangemerkt. In deze gevallen mag de gemeente op grond van artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden verzenden. De gemeente De Wolden hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

Artikel 1. Voorkeursvolgorde

In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, zijn de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie, voor zover zij betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels aanwijzing WOZ-belanghebbende’

Sluiting

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van De Wolden d.d. 19 februari 2008.

secretaris a.i., burgemeester,

R. Vogelzang, P.H. Snijders