Beleidsregels beschut werken voor de gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Beleidsregels beschut werken voor de gemeente De Wolden

Beleidsregels beschut werken voor de gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBeleidsregels beschut werken voor de gemeente De Wolden
CiteertitelBeleidsregels beschut werken voo rde gemeente De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn - beleidsregels

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 16 Re-integratieverordening De Wolden 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
28-12-2017 n.v.t. Nieuwe regeling 19-12-2017 De Wolder Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden,

gelet op artikel 16 van de Re-integratieverordening De Wolden 2015,

overwegende dat de gemeenteraad in de Re-integratieverordening De Wolden 2015 de mogelijkheid heeft ingesteld om arbeidsplaatsen in het kader van beschut werken aan te bieden,

besluit

vast te stellen de volgende Beleidsregels beschut werken voor de gemeente De Wolden

Artikel 1. Begripsbepaling

Arbeidsplaats : arbeidsplaats die is gereserveerd voor werknemers in het kader van deze verordening

Dienstbetrekking : dienstbetrekking beschut werken

GR : Gemeenschappelijke Regeling

Indicatie : door het UWV afgegeven verklaring dat de werknemer in aanmerking komt voor een dienstbetrekking Beschut werken

Loonwaarde : het percentage van het wettelijk minimumloon dat de werknemer in staat is te verdienen

Taakstelling : het door de rijksoverheid vastgestelde aantal arbeidsplaatsen dat de gemeente beschikbaar moet stellen

Werknemer : de persoon met een indicatie beschut werk

Artikel 2. Doelgroep

Arbeidsplaatsen Beschut werken zijn alleen beschikbaar voor werkzoekenden uit de gemeente De Wolden die door het UWV hiervoor geïndiceerd zijn.

Artikel 3. Omvang van het aanbod arbeidsplaatsen

De gemeente houdt zich aan de door de rijksoverheid opgelegde taakstelling voor wat betreft het aantal beschikbaar te stellen arbeidsplaatsen. Wanneer daarvoor de noodzaak optreedt worden extra arbeidsplaatsen beschikbaar gesteld.

Artikel 4. Dienstbetrekking

 1. 1.

  Een dienstbetrekking is volgens het privaat arbeidsrecht opgesteld.

 2. 2.

  Een dienstbetrekking heeft standaard een zodanige omvang dat de beloning voldoende is voor de werknemer om uit de uitkering te raken. Hiervan kan naar beneden worden afgeweken als uit de indicatie door het UWV blijkt dat de betreffende werknemer een dergelijke omvang niet aankan.

 3. 3.

  Om te beginnen wordt een arbeidsovereenkomst van maximaal 1 jaar aangeboden. Direct daarop aansluitend wordt bepaald of het dienstverband wordt stop gezet of dat het wordt voortgezet met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Artikel 5. Volgorde van plaatsing

 1. 1.

  De plaatsing op een arbeidsplaats vindt plaats op volgorde van aanmelding van de ge-indiceerden.

 2. 2.

  Bij de plaatsing wordt maatwerk toegepast.

 3. 3.

  Wanneer op grond van het 2e lid van dit artikel een plaatsing niet direct mogelijk is, mag dat de mogelijke plaatsing van de volgende in aanmerking komende

Artikel 6. Uitvoerder

Plaatsing van een werknemer is mogelijk bij elke partij welke een aantoonbaar geschikte arbeidsplaats aanbiedt.

Artikel 7. Voorziening gedurende wachttijd

Zolang een geïndiceerde nog niet is geplaatst op een arbeidsplaats kan deze aanspraak maken op de standaard re-integratievoorzieningen die in Re-integratieverordening De Wolden 2015 zijn bepaald en voor zover deze passend zijn.

Artikel 8. Loonkostensubsidie

 1. 1.

  de op de werknemer van toepassing zijnde loonkostensubsidie wordt jaarlijks per 1 januari en per 1 juli aangepast aan de dan geldende hoogte van het wettelijk minimumloon.

 2. 2.

  wanneer de loonkostensubsidie bij aanvang van de dienstbetrekking nog niet definitief is vastgesteld wordt gedurende maximaal zes maanden een forfaitaire loonkostensubsidie toegekend die is gebaseerd op 50% loonwaarde.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Wanneer iemand wel een indicatie heeft maar er niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan kan het college besluiten een afwijkende regeling te treffen.

Artikel 10. Datum van ingang en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt aangehaald als “Beleidsregels beschut werken voor de gemeente De Wolden”.