Beleidsregels briefadressen 2011

Beleidsregels briefadressen 2011

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBeleidsregels briefadressen 2011
CiteertitelBeleidsregels briefadressen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
24-03-2011 n.v.t. Nieuwe regeling 15-03-2011 De Wolder Courant 15-03-11

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente DE WOLDEN;

Gelet op artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2, 49 en 67 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

de navolgende beleidsregels vast te stellen en te hanteren bij aanvragen voor een briefadres:

Artikel 1

1. Een briefadres toe te kennen voor een periode van zes maanden. Deze regel geldt niet voor personen die in een situatie verkeren volgens onderstaande punten:

a. personen die verblijven in een instelling ex artikel 67 Wet gba;

b. opvarenden van een schip;

c. personen zonder vaste woon- of verblijfplaats en die een briefadres hebben bij een instelling voor maatschappelijke opvang of bij de gemeente.

2. De hiervoor onder 1. genoemde periode van zes maanden kan op verzoek van de houder van het briefadres worden verlengd met maximaal twee keer een periode van drie maanden. De maximaal toegestane termijn voor het houden van een briefadres kan, behoudens bijzondere individuele omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, niet meer bedragen dan in totaal één jaar.

3. Op één adres wordt toegestaan dat maximaal twee individuele personen of twee gezinnen een briefadres mogen hebben. Deze regel geldt niet voor personen die in een situatie verkeren beschreven onder punt1; a,b,en c.

4. Voor briefadressen die al zijn toegekend vóór inwerkingtreding van deze beleidsregels wordt een overgangsperiode van maximaal zes maanden gehanteerd. Daarna wordt een eventueel verzoek om verlenging getoetst aan deze beleidsregels. Eén en ander zoals in “Notitie beleidsregels met betrekking tot het hanteren van briefadressen als bedoeld in artikel 49 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens” is beschreven.

5. Aanvragen om briefadres die worden ingediend ná inwerkingtreding van deze beleidsregels worden getoetst aan deze beleidsregels.

Artikel 2

1. Deze regels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. Deze regels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels briefadressen 2011”.

Sluiting

Zuidwolde, 15 maart 2011

Het college voornoemd,

secretaris,                     voorzitter,

N. Kramer                     P.H. Snijders