Beleidsregels Inkoop en aanbesteding

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Beleidsregels Inkoop en aanbesteding

Beleidsregels Inkoop en aanbesteding

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBeleidsregels Inkoop en aanbesteding
CiteertitelBeleidsregels Inkoop De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie - beleidsregels

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 160 Gemeentewet
 2. Aanbestedingswet 2012
 3. Aanbestedingsbesluit

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
06-06-2018 n.v.t. Nieuwe regeling 05-06-2018 De Wolder Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Het college van Burgemeester en Wethouders van De Wolden

 1. -

  gelet op artikel 160 Gemeentewet;

 1. -

  gelet op de Aanbestedingswet 2012, versie 1 juli 2016 en het Aanbestedingsbesluit (o.a. Gids Proportionaliteit  en Aanbestedingsreglement Werken).

Overwegende dat:

 1. -

  gestreefd wordt naar de optimale aanwending van de (financiële) middelen die worden ingezet bij de uitvoering van de taken en beleid, waarbij onder optimaal wordt verstaan dat de prijs en de kwaliteit van het werk, het product of de dienst in de juiste verhouding tot elkaar staan;

 1. -

  ook voor het verlenen van opdrachten met een waarde die onder de Europese drempelwaarde ligt de fundamentele regels van het EG‐verdrag in acht dienen te worden genomen, waaronder de beginselen van non‐discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit;

 1. -

  met deze beleidsregels wordt beoogd aan elke potentiele inschrijver een passende mate van openbaarheid te garanderen;

 1. -

  met deze beleidsregels wordt beoogd de naleving van wet‐ en regelgeving op het terrein van aanbesteden en inkopen te bevorderen, zodat het risico van claims en gerechtelijke procedures zoveel mogelijk wordt teruggedrongen, de integriteit bij aanbestedingen, zowel intern als extern, te waarborgen en de verantwoording van de gevolgde inkoop‐ en aanbestedingsprocedures te waarborgen.

Besluit:

vast te stellen de navolgende beleidsregels ten aanzien van inkoop en aanbesteding:

Artikel 1. Geldigheid

Deze beleidsregels zijn van toepassing op inkopen en aanbestedingen door Gemeente De Wolden, tenzij specifieke regels zijn vastgesteld.

Artikel 2. Afwijken

Het college kan afwijken van deze beleidsregels, voor zover dit niet in strijd is met wet‐ en regelgeving. Een voorstel aan het college om af te wijken van het beleid gaat altijd vergezeld van een advies van de inkoopcoördinator.

Artikel 3. Beginselen

Alle inkopen en aanbestedingen van de Gemeente worden op objectieve, transparante, proportionele en non discriminatoire wijze uitgevoerd. De gedragscode integriteit voor ambtenaren en voor bestuurders zijn daarbij leidend.

Artikel 4. Openbaarheid

Bij elke aanbestedingsprocedure wordt een passende mate van openbaarheid in acht genomen en voldoende concurrentie gewaarborgd, waarbij wordt gelet op het economische belang en de aard van de opdracht, de omvang van de markt en de omstandigheden van het geval. Aan deze openbaarheid kan (onder meer) worden voldaan door publicatie van de aanbesteding op de website en het ter inzage leggen van de aanbestedingsdocumenten. De publicatie van nationale of Europese aanbestedingen geschiedt via daarvoor geschikte media zoals TenderNed.

Artikel 5. Algemene Inkoopvoorwaarden

Bij iedere opdracht voor een werk, levering of een dienst worden, zo mogelijk reeds bij de offerteaanvraag, de Algemene Inkoopvoorwaarden DWH van toepassing verklaard. Voor werken wordt hierin het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016) en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) van toepassing verklaard met uitzondering van het arbitraal beding. Voor de uitvoering wordt aangegeven welke voorwaarden op het betreffende werk van toepassing zijn. Voor ICT-projecten worden in principe de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden voor IT (GIBIT) en het door de samenwerkingsorganisatie vastgestelde addendum toegepast.

Artikel 6. Opdrachtverstrekking

Indien een opdracht voor een werk, levering of een dienst wordt verstrekt dient dit op basis van een schriftelijke overeenkomst te geschieden.

Artikel 7. Drempelbedragen

Artikel 8. Aanbestedingsstrategie

Bij elke Europese aanbesteding wordt vooraf de aanbestedingsstrategie bepaald en afgestemd met de trojka/directie/programmahoudersoverleg.

Artikel 9. Zwaarte aanbestedingsvorm

Voor opdrachten onder de Europese drempelwaarde geldt nooit een zwaardere vorm dan die zou hebben gegolden wanneer de waarde van de opdracht hoger dan de Europese drempelwaarde zou zijn geweest.

Artikel 10. Onderhandse aanbestedingen

Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen streeft de Gemeente ernaar om tenminste 50% van het aantal uit te nodigen kandidaten uit het lokale c.q. regionale bedrijfsleven afkomstig te laten zijn. Bij enkelvoudige onderhandse procedures gaat de voorkeur uit naar een lokaal/regionaal bedrijf.

Artikel 11. Klachten

Klachten over een aanbestedingsprocedure worden afgehandeld op de door het college vastgestelde wijze.

Artikel 12. Groslijsten

Bij onderhandse aanbestedingen wordt voor de selectie van de uit te nodigen bedrijven het systeem van groslijsten toegepast op de door het college vastgestelde wijze en vastgestelde categorieën.

Artikel 13. Aanbestedingsdossier

Bij elke aanbestedingsprocedure dient een aanbestedingsdossier te worden opgebouwd. Na gunning van de opdracht wordt het dossier naar het centraal archief gezonden.

Artikel 14. Slotartikel

Deze Beleidsregels inkoop en aanbesteding treedt in werking op 6 juni 2018.

De Beleidsregels inkoop en aanbesteding van 16 april 2015 worden ingetrokken.

Deze Beleidsregels inkoop en aanbesteding worden hierna geciteerd als de ‘Beleidsregels Inkoop De Wolden’

Aldus vastgesteld,

op 5 juni 2018 door het college van Burgemeester en Wethouders

Bijlage