Beleidsregels inzake subsidiering internationale contacten

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Beleidsregels inzake subsidiering internationale contacten

Beleidsregels inzake subsidiering internationale contacten

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake subsidiering internationale contacten
CiteertitelBeleidsregels inzake subsidiering internationale contacten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. n.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2003 n.v.t. Nieuwe regeling 19-12-2002 De Wolder Courant XV/7

Tekst van de regeling

Nr. XV/7

De raad der gemeente DE WOLDEN;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2002;

gelet op artikel 27 van de Algemene Subsidieverordening gemeente De Wolden;

Besluit:

vast te stellen de volgende:

Beleidsregels inzake subsidiering  internationale contacten

Artikel 1

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

- instellingen: een rechtspersoon als bedoeld artikel 1 van de Algemene Subsidieverordening en een andere daarmee gelijk te stellen van natuurlijke personen.

- subsidie: de met toepassing van deze beleidsregels aan een instelling door de gemeente verleende geldelijke bijdrage. 

- subsidiejaar: een kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 2

1. Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

a. de instelling moet de internationale contacten aangaan ter ondersteuning van een van de volgende doelstellingen:

- het bevorderen van draagvlak  voor internationale samenwerking;

- het bevorderen van de lokale democratie wereldwijd (goed bestuur);

- het bevorderen van een goede toetreding tot de Europese gemeenschap;

b. de instelling moet gevestigd zijn in de gemeente De Wolden;

c. de contacten moeten bestaan uit concrete activiteiten.

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd van de in lid 1 genoemde  voorwaarden af te wijken, indien naar hun oordeel hiervoor voldoende redenen aanwezig zijn.

Artikel 3

1. De aanvraag dient uiterlijk 8 weken voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt, te worden ingediend, vergezeld van een gespecificeerde begroting met toelichting en beschrijving van de geplande activiteit, zo mogelijk vertaald naar beoogde effecten.

2. Indien de aanvraag niet 8 weken van tevoren is ingediend, kunnen burgemeester en wethouders besluiten deze buiten behandeling te laten.

3. Burgemeester en wethouders beslissen op aanvragen met betrekking tot deze subsidies.

4. Burgemeester en wethouders kunnen eisen, dat na afloop van de gesubsidieerde activiteit binnen een door hen te bepalen termijn de rechtspersoon een afrekening alsmede een verslag van de activiteit indient.

5. Hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening ( verplichtingen van de rechtspersoon) is niet van toepassing, tenzij anders bepaald.

Artikel 4

Bij de berekening van het subsidiebedrag kunnen de volgende bestanddelen als grondslag dienen:

-  de afstand per kilometer naar de plaats van bestemming;

-  de verschuldigde zaalhuur;

-  de te organiseren activiteit.

Artikel 5

1. Het subsidie bedraagt per instelling per kalenderjaar maximaal € 1000,-

2. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt onder meer uitgegaan van de volgende bedragen:

- de afstand in kilometers naar de plaats van bestemming afhankelijk van de wijze van vervoer 50 % (per auto), 75 % (per kleine bus) of 100% (per touringcar) van  € 0,30 per kilometer;

- ingeval de activiteit in de gemeente De Wolden plaatsvindt, maximaal € 250, - per activiteit  en maximaal € 250,- voor verschuldigde zaalhuur.

Artikel 6

Het bestuur van de instelling is verplicht aan burgemeester en wethouders al die gegevens en inlichtingen te verstrekken, die zij voor de toepassing van deze beleidsregels nodig achten.

Artikel 7

Deze beleidsregels treden in werking  op 1 januari 2003.

Sluiting

Zuidwolde, 19 december 2003.

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

(K. Boelens), (Sj. Kremer)