Beleidsregels kindpakket gemeente De Wolden 2018

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Beleidsregels kindpakket gemeente De Wolden 2018

Beleidsregels kindpakket gemeente De Wolden 2018

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBeleidsregels kindpakket gemeente De Wolden 2018
CiteertitelBeleidsregels kindpakket De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn - beleidsregels

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 35 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-11-2018 n.v.t. Nieuwe regeling 17-07-2017 De Wolder Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van De Wolden,

gelet op:

 1. -

  artikel 35 van de Participatiewet,

overwegende dat:

 1. -

  ons college op 19 december 2017 het beleidskader voor een regeling Kindpakket vaststelde. Onderdeel van dit kader is dat de verstrekkingen zo veel mogelijk in natura worden gedaan, opdat de verstrekking direct ten goede komt aan het kind.  

gelezen:

het advies van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 15 maart 2018,

 

besluit:

vast te stellen:

 

Beleidsregels kindpakket gemeente De Wolden 2018

Hoofdstuk 1. Algemeen bepalingen

Artikel 1. Begrippen

 1. 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

   

  1. a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden; 

  2. b.

   wet: Participatiewet; 

  3. c.

   kind: het in het gezin wonend en in de Basisregistratie Personen (BRP) van De Wolden ingeschreven eigen kind, stiefkind of pleegkind jonger dan 18 jaar waarvan de ouder(s) een inkomen he(bb)eft(en) zoals omschreven in lid 4 of lid 5 van dit artikel; 

  4. d.

   inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet; 

  5. e.

   besteedbaar inkomen: het inkomen dat resteert:

  1. 1.

   na executoriaal beslag, dan wel na aflossingen op grond van wettelijke schuldsanering of

  2. 2.

   na aflossingen op een minnelijke schuldregeling, die tot stand gekomen is door bemiddeling van een conform NEN 8048-normengecertificeerde schuldhulpverlener;

  3. 3.

   na aflossingen op een minnelijke schuldregeling die niet voldoet aan lid 5 sub b., maar die door het college is beoordeeld als overeenkomstig het gemeentelijk beleid schuldhulpverlening. 

  1. f.

   toepasselijke bijstandsnorm: de bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder of gehuwden overeenkomstig artikel 20, 21 of 22 van de wet, die voor de belanghebbende geldt; 

  2. g.

   in natura: een verstrekking van een gebruiksvoorwerp, document, abonnement of van een voorziening op het gebied van sport of cultuur waarbij het college de kosten van de verstrekking betaalt aan de leverende organisatie en het verstrekte ter beschikking van het kind wordt gesteld; 

  3. h.

   mobiele computer: tablet, laptop of chromebook; 

  4. i.

   identiteitskaart: een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, lid 2 van de Paspoortwet;

  1. j.

   “Reisdocument statushoudersof “Vluchtelingenpaspoort”, zoals bedoeld in de “Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001”.

 2. 2.

  Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Doelstelling van de regeling Kindpakket

Het college stelt zich tot doel dat het kind van 0 tot en met 17 jaar, dat in De Wolden in een gezin woont met een laag inkomen, participeert in de samenleving. Indien het kind niet kan beschikken over goederen of diensten die naar het oordeel van het college voor de participatie noodzakelijk en algemeen gebruikelijk zijn, verstrekt het college op aanvraag het ontbrekende, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 en 10.

Artikel 3. Inkomensgrens

Recht op bijzondere bijstand op grond van deze regeling, bestaat voor belanghebbenden met een inkomen tot 120 procent of met een besteedbaar inkomen tot 120 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 4. Vaststelling inkomen

Het college toetst het opgegeven inkomen en indien van toepassing het besteedbaar inkomen zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder e.

Artikel 5. Vermogen

Voor de uitvoering van deze regeling neemt het college, gelet op de doelstelling van de regeling zoals verwoord in artikel 2 en gelet op artikel 35 lid 1 van de wet het vermogen niet in aanmerking.

Artikel 6. Aanvraag

 1. 1.

  De aanvraag voor de in deze regeling genoemde voorzieningen wordt ingediend via een door het college beschikbaar gesteld formulier.

 2. 2.

  Voor kosten van voorzieningen uit het kindpakket die al zijn voldaan vóór de datum van aanvraag verleent het college geen bijstand.

Artikel 7. Vorm van de bijstand

De bijstand op grond van deze regeling verstrekt het college om niet en gelet op de doelstelling van de regeling in natura, zoals vermeld in artikel 9 en artikel 10.

Artikel 8. Peildatum

De datum van aanvraag of eventuele voorafgaande melding is bepalend voor de in de regeling genoemde termijnen en leeftijden.

Hoofdstuk 2. De voorzieningen

Artikel 9. Wijze van verstrekking

Het college verstrekt de voorzieningen op de volgende wijze:

 1. a.

  de Identiteitskaart, het Reisdocument statushouders, het Vluchtelingenpaspoort, de fiets, de reparatie van een fiets, het zwemabonnement en het lidmaatschap speelotheek in natura;

 2. b.

  voor een smartphone wordt de financiële tegemoetkoming na offerte van een winkel of bedrijf rechtstreeks overgemaakt aan de leverancier of na overlegging van de aankoopnota en betaalbewijs aan de ouder(s) van het kind; 

 3. c.

  voor een mobiele computer wordt de bijdrage op dezelfde wijze verstrekt als bij een smartphone of wordt de bijdrage rechtstreeks overgemaakt aan de school indien het kind een mobiele computer via school krijgt; 

 4. d.

  voor kleding in de vorm van door het college te bepalen kledingcheques,

waarbij het college de in artikel 10 vermelde criteria toepast.

Artikel 10. De criteria en de inhoud van de voorzieningen

Hoofdstuk 3. Overige bepalingen

Artikel 11. Uitsluitingen

De in artikel 10 genoemde voorzieningen betreft uitsluitend de aanschaf. Voor de kosten van reparatie, met uitzondering van fietsreparatie, verzekeringen, telefoonabonnementen, belbundels, databundels, prepaidkaarten, tassen, hoesjes en dergelijke verleent het college geen bijstand.

Artikel 12. Indexering

Vanaf 1 januari 2020 indexeert het college jaarlijks de bedragen voor een smartphone en kledingcheques op basis van de prijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek over 2019 voor consumentengoederen en rond de bedragen af op € 5 naar boven.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels kindpakket De Wolden.

Artikel 14. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking in De Wolder Courant.

Toelichting

Algemeen

De gemeenteraad van De Wolden stelde in de Nota Herijking Minimabeleid en schuldhulpverlening vast, dat bestaande regelingen voor kinderen blijven bestaan en worden ondergebracht in een kindpakket. De bestaande regelingen zijn: Regeling participatie schoolgaande kinderen en het Drents Jeugd Sport- en cultuurfonds. Het kindpakket zal het college uitbreiden met andere verstrekkingen.

Deze Beleidsregels kindpakket gemeente De Wolden 2018 bevatten nieuwe verstrekkingen, die een juridische grondslag moeten hebben. Het college stelt deze beleidsregels vast op grond van artikel 35 van de Participatiewet. Dit is het artikel over bijzondere bijstandsverlening, waarvan de invulling een bevoegdheid van het college is.

In de beleidsregels is niet met een apart artikel opgenomen dat het college kan afwijken van de beleidsregels. Afwijken kan op grond van artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht. “Indien de gevolgen van het handelen overeenkomstig de beleidsregel vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen”.

In de voorlichting aan inwoners en organisaties, zoals scholen, presenteren we de (juridische) regelingen voor kinderen als één pakket.

Toelichting artikel 1

Onder e

In navolging van adviezen van de Kinderombudsman houden we rekening met het inkomen dat resteert na aflossing op schulden. Het restant inkomen moet lager zijn dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Onder f

Met een eventueel van toepassing zijnde kostendelersnorm van artikel 19a PW houden we geen rekening.

Onder h

Een pc of desktopcomputer valt niet onder deze regeling. Een financiële tegemoetkoming voor een dergelijk apparaat kan worden verstrekt op grond van de regeling participatie schoolgaande kinderen.

Toelichting artikel 2

De doelstelling van de regeling is te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede en niet kunnen meedoen.

Toelichting artikel 3

De andere minimaregelingen van De Wolden kennen een inkomensgrens van 110% met uitzondering van de collectieve ziektekostenverzekering en meerkostenregeling. Deze twee regelingen hebben een inkomensgrens van 120%. De gebruikers van deze regelingen hebben vaak door ziekte geen zicht op inkomensverbetering, waardoor het effect van een armoedeval niet aan de orde is. Voor de regeling kindpakket geldt dat de verstrekkingen niet het inkomen van ouders verhogen. Het gaat om voorzieningen die rechtstreeks ten goede komen aan het kind. Ten behoeve van een groter bereik is het inkomen op 120% gesteld.

Toelichting artikel 4

Spreekt voor zich.

Toelichting artikel 5

Met eventueel meer vermogen dan op grond van de Participatiewet wordt vrijgelaten (€ 12.400) , houden we geen rekening.

Toelichting artikel 6

Lid 1

Een belanghebbende kan voorafgaande aan een aanvraag een melding doen voor een voorziening. Bij voorbeeld door een e-mail te sturen. Het kind kan ook een melding doen.

Lid 2

In dat geval is er geen noodzaak om bijstand te verlenen. De kosten zijn immers al voldaan. Dit is een vast uitgangspunt bij bijzondere bijstandsverlening.

Toelichting artikel 7

Spreekt voor zich.

Toelichting artikel 8

Spreekt voor zich.

Toelichting artikel 9

In dit artikel is bepaald hoe het college voorzieningen verstrekt. Bij de in natura verstrekkingen levert het college de voorziening als product, dienst of als gebruiksgoed.

Een fiets verstrekken we in natura via het ANWB kinderfietsplan in samenwerking met Cosis (voorheen Promens Care) te Hoogeveen. Reparaties verricht Cosis eveneens.

Voor kleding verstrekken we Fashioncheques.

De keuze voor Cosis en Fashioncheques kan het college zo nodig wijzigen.

Voor een smartphone betalen we aan de leverancier of aan de ouder na overlegging van de bon en in elk geval het betaalbewijs.

Toelichting artikel 10

Deze regeling bevat voorzieningen gericht op onderwijs en participatie, een voorziening gericht op sport en algemene voorzieningen,

Lid 1

Smartphone: Voor de aanschaf van een smartphone verstrekt het college een financiële tegemoetkoming van maximaal. Voor € 150 is voor een kind een goed bruikbare smartphone te koop. Een duurdere kopen is natuurlijk mogelijk. Eén keer per drie jaar kan deze vergoeding worden aangevraagd.

Vergoeding van kosten van een abonnement of prepaid kaart zitten niet in het kindpakket. Zie ook artikel 11.

De regeling participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente De Wolden voorziet in een financiële tegemoetkoming voor kinderen van 12 tot 18 jaar voor schoolkosten, zoals schoolactiviteiten, schoolreisjes en schoolbenodigdheden. Uit deze tegemoetkoming kunnen andere kosten zoals een belbundel, worden betaald.

Fiets en reparatiefiets: Voor kinderen vanaf 4 jaar. Eens per vijf jaar of eerder als een fiets te klein is geworden. Een fiets verstrekt het college in natura. Het college sluit hiertoe een overeenkomst met de ANWB en Promens Care. Via het ANWB (kinder)fietsplan verstrekt Cosis (voorheen Promens Care) in Hoogeveen een goede tweedehands fiets. Ook de reparatie van fietsen doet Cosis.

Mobiele computer. Indien de school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs een tablet, laptop of chromebook voorschrijft en de ouders een bijdrage vraagt, dan betaalt de gemeente deze bijdrage aan de school of aan de ouder als de ouder zelf het apparaat moet aanschaffen. Eens per vijf jaar of zoveel eerder als volgens de school nodig is. Het college checkt of de school geen specifieke rijksmiddelen heeft om deze kosten voor kinderen van ouders met een laag inkomen te betalen (op grond van bijvoorbeeld de Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen). 

Voor een pc of (vaste) computer en printer kan het college een financiële tegemoetkoming verstrekken voor kinderen van 8 tot 18 jaar op grond van de regeling participatie schoolgaande kinderen. Eens per 5 jaar, 1 per gezin.

Lid 2

Zwemabonnement. Voor zwembaden in De Wolden.

Overige sportactiviteiten, zoals zwemdiploma halen, zijn mogelijk via het Drents Jeugd Sport- en cultuurfonds.

Speelotheek. De gemeente betaalt de kostprijs rechtstreeks. Leeftijdgrenzen zoals de speelotheek deze stelt.

Lid 3

De identiteitskaart is mogelijk voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Het reisdocument voor statushouders of een vluchtelingenpaspoort wordt verstrekt als de noodzaak door afdeling burgerzaken is vastgesteld. De kosten betaalt de SWO rechtstreeks. Er geldt geen vergoeding voor pasfoto’s.

Voor kleding verstrekken we Fashioncheques. Deze kunnen online en in winkels worden besteed. Volgens het Nibud kost kleding (dus van sokken tot een winterjas) voor kinderen van 12 jaar en ouder € 56 euro per maand Voor het kindpakket zijn we voor alle leeftijden uitgegaan van 2 maal dit bedrag afgerond naar boven op € 5,-. Dat is € 115,- Dit bedrag verstrekken we per seizoen voor 2 seizoenen per jaar.

Toelichting artikel 11

Spreekt voor zich.

Toelichting artikel 12

Spreekt voor zich.

Toelichting artikel 13

Spreekt voor zich.

Toelichting artikel 14

Spreekt voor zich.

Volgens het collegeprogramma 2018-2022 evalueren we het kindpakket in 2020.