Beleidsregels wonen boven centrumfuncties gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Beleidsregels wonen boven centrumfuncties gemeente De Wolden

Beleidsregels wonen boven centrumfuncties gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBeleidsregels wonen boven centrumfuncties gemeente De Wolden
CiteertitelBeleidsregels wonen boven centrumfuncties gemeente De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
28-02-2013 n.v.t. Nieuwe regeling 08-01-2013 De Wolder Courant 08-01-2013

Tekst van de regeling

Burgenmeester en wethouders van De Wolden;

overwegende, dat voor de kernen van Zuidwolde, Ruinen en De Wijk op grond van de Wet ruimtelijke ordening beheersverordeningen zijn vastgesteld;

dat in deze verordeningen is geregeld, dat de binnen het verordeninggebied gelegen gronden en bestaande bouwwerken gebruikt mogen worden overeenkomstig het bestaande gebruik;

dat onder bestaand gebruik voor centrumgebieden tevens het gebruik van de gronden voor één woning per bedrijf wordt verstaan;

dat het voor het toestaan van meerdere woningen boven centrumfuncties op de begane grond derhalve nodig is, dat een omgevingsvergunning wordt verleend (artikel 2.1, lid 1 onder c en artikel 2.12, lid 1 onder a sub 2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht);

dat het wenselijk is om voor het toestaan van meerdere woningen beleid vast te stellen;

gelet op het bepaalde in de beheersverordeningen voor Zuidwolde, Ruinen en De Wijk en het gestelde in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de volgende

Beleidsregels voor het mogelijk maken van meer dan één woning in de kernen Zuidwolde, Ruinen en De Wijk.

Artikel 2. Toetsingsvoorwaarden in centrumgebied

Woningen boven de in het centrumgebied op de begane grond voorkomende centrumfuncties (bedrijven, detailhandel, dienstverlening, horeca, kantoor), zoals aangegeven op de bij de beheersverordeningen behorende kaart, kunnen worden toegestaan indien:

a. tenminste 80% van het bruto-vloeroppervlak van de woning zich boven de centrumfunctie bevindt;

b. het gaat om zelfstandige woonruimte;

c. parkeren op of nabij eigen terrein kan plaatsvinden;

d. de uit te voeren maatregelen mogen de mogelijkheden in de naast gelegen panden niet beperken;

e. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van aanliggende gronden  niet worden geschaad;

f. er  geen afbreuk wordt gedaan aan het woon,- werk en leefmilieu;

g. de toevoeging van extra woningen past binnen het gemeentelijk beleid ten aanzien van de woningvoorraad;

h. de woonruimte voldoet aan het vigerende Bouwbesluit en brandveiligheidsvoorschriften en overige wettelijke bepalingen;

Artikel 3. Overgangsbepaling

Deze beleidsregels zijn mede van toepassing op in behandeling zijnde aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking een dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “beleidsregels wonen boven centrumfuncties gemeente De Wolden”.

Sluiting

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Wolden op 8 januari 2013

Secretaris,                                    Burgemeester,

Nanne Kramer                              Roger de Groot

Bijlage 1

Centrumgebied De Wijk

Centrumgebied Ruinen

Centrumgebied Zuidwolde

Toelichting 1

Toelichting

Deze beleidsregels zijn van toepassing op alle woonruimte boven centrumfuncties in de gebieden zoals weergegeven in bijgevoegde gewaarmerkte kaart.

Leefbaarheid

Het toenemende aantal woningen in de centrumgebieden heeft tot gevolg dat het openbare gebied intensiever wordt gebruikt. Meer bewoners leidt tot een toename van verkeer en een hogere parkeerdruk. Om deze hogere parkeerdruk tegen te gaan moet parkeren plaatsvinden op eigen terrein.

Zelfstandige woonruimte

Om woningen ook geschikt te houden voor bewoning in de toekomst is alleen zelfstandige woonruimte mogelijk. De vraag naar kamers/studio’s binnen de gemeente is erg klein. Om de panden ook toekomstbestendig te houden moet er sprake zijn van zelfstandige woonruimte.

Bouwbesluit

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Het bouwbesluit is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regelingen, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening. Het bevat ook enkele nieuwe voorschriften. In een aantal gevallen zijn ook de voorschriften voor bestaande bouw van toepassing. Per verbouwing/functiewijziging zal er moeten worden beoordeeld of er wordt voldaan aan de gestelde eisen.