Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding

Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBesluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding
CiteertitelBesluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie - besluiten en regelingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 67, lid 2, Invorderingswet 1990
 2. Artikel 231, lid 2 en 3, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
27-07-2018 01-01-2017 Nieuwe regeling 24-07-2018 Digitaal gemeenteblad Onbekend

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente DE WOLDEN; 

gelet op artikel 67, tweede lid van de Invorderingswet 1990, alsmede gelet op artikel 231, tweede en derde lid, van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het,  gelet op de samenwerking met het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn (hierna: GBLT), wenselijk is om alle gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van kwijtschelding namens het GBLT.

  

besluit vast te stellen:

 

Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding

Artikel 1. Toestemming tot verstrekking

Het is de invorderingsambtenaar van de gemeente De Wolden toegestaan om aan de ambtenaar belast met de invordering van het GBLT de gegevens te verstrekken die nodig zijn om te toetsen of een belastingschuldige van de gemeente De Wolden in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Artikel 2. Voorwaarden voor verstrekking

Ten aanzien van de gegevensverstrekking als bedoeld in artikel 1 gelden de volgende voorwaarden:

 1. a.

  de ambtenaar belast met de invordering van het GBLT mag de door de invorderingsambtenaar van de gemeente De Wolden verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken om te toetsen of een belastingschuldige van de gemeente De Wolden en/of GBLT in aanmerking komt voor kwijtschelding;

 2. b.

  de ambtenaar belast met de invordering van het GBLT mag de door de invorderingsambtenaar van de gemeente De Wolden verstrekte gegevens niet aan een ander bestuursorgaan binnen het GBLT of aan derden verstrekken, tenzij een wettelijke bepaling hiertoe verplicht.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 2. 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

Zuidwolde, 24 juli 2018

de secretaris, de burgemeester,

N. Kramer R. de Groot