Besluit tarieven Jeugdhulp De Wolden 2018

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Besluit tarieven Jeugdhulp De Wolden 2018

Besluit tarieven Jeugdhulp De Wolden 2018

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBesluit tarieven Jeugdhulp De Wolden 2018
CiteertitelRegeling tarieven jeugdhulp De Wolden 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 8.1.1 Jeugdwet
 2. Verordening Jeugdhulp De Wolden
 3. Regeling toegang Jeugdhulp De Wolden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
16-01-2018 n.v.t. Nieuwe regeling 16-01-2018 Digitaal gemeenteblad Onbekend

Tekst van de regeling

Besluit tarieven Jeugdhulp De Wolden 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden,

Gelet op:

 1. -

  Artikel 8.1.1. van de Jeugdwet;

 2. -

  De verordening Jeugdhulp De Wolden;

 3. -

  De regeling toegang Jeugdhulp de Wolden

 

Besluiten

 

Vast te stellen het Besluit tarieven Jeugdhulp 2018 De Wolden

Artikel 1

 1. 1.

  Het college stelt de hoogte van het pgb vast in de beschikking toekenning jeugdhulp.

 2. 2.

  De hoogte wordt berekend aan de hand van de toegekende bouwstenen, conform het model dat gehanteerd is voor de inkoop van zorg in natura per 1 januari 2017.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

 1. 1.

  Voor vervoer van en naar jeugdhulp vindt geen vergoeding plaats, zoals

 2. 2.

  In uitzonderlijke en onredelijke situaties kan het college overgaan tot vergoeding van kosten, bijvoorbeeld kosten van openbaar vervoer, taxikosten of een reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer.

Artikel 5. Overgangsregeling

 1. 1.

  Deze regeling is van toepassing op aanvragen ingediend na inwerkingtreding van dit besluit.

 2. 2.

  Lopende indicaties worden niet geherindiceerd, tenzij er bijzondere en gewijzigde omstandigheden zijn.

 3. 3.

  Nieuwe indicaties waarbij de hulpverlener gekwalificeerd wordt van professionele zorgverlener naar naasten (niet professionele zorgverlener) krijgen een overgangstermijn van 6 maanden waarin het oude tarief gehanteerd blijft. Na deze zes maanden wordt het naastentarief zoals vastgesteld in dit besluit gehanteerd.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 2. 2.

  Deze regeling is van toepassing op meldingen en aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2018.

 1. 3.

  De Regeling tarieven jeugdhulp  De Wolden 2017 wordt ingetrokken.

 2. 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling tarieven jeugdhulp De Wolden 2018.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden 9 januari 2018.

Secretaris, burgemeester

N. Kramer R.T. de Groot