Besluit Werkplekaanpassing

Besluit Werkplekaanpassing

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBesluit Werkplekaanpassing
CiteertitelBesluit Werkplekaanpassing
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 19 van de Re-integratieverordening de Wolden 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
14-12-2017 01-01-2016 Nieuwe regeling 30-08-2016 Digitaal gemeenteblad 2153

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden,

gelet op artikel 19 van de Re-integratieverordening gemeente De Wolden 2015;

overwegende dat

de gemeenteraad in de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente De Wolden 2015 als re-integratievoorziening de mogelijkheid om eenmalig noodzakelijke kosten voor aanpassing van de werkplek te vergoeden,

Besluit

vast te stellen het Besluit werkplekaanpassing

Artikel 1. Doelgroep

De werkzoekende/ werknemer die hoort tot de doelgroep loonkostensubsidie als bedoeld in de artikel 6 lid 1 sub e van de Participatiewet.

Artikel 2. Doel

De werkzoekende of werknemer die tot de doelgroep hoort kan een baan krijgen respectievelijk houden.

Artikel 3. Definitie

Onder werkplekaanpassing wordt verstaan: Niet meeneembare voorzieningen op of rond de werkplek die zijn gericht op het wegnemen van beperkingen die een persoon, behorende tot de doelgroep, heeft om op de werkplek te kunnen functioneren.

Artikel 4. Criteria

1. Aan de volgende criteria moet zijn voldaan:

 1. a.

  de persoon waarvoor de aanpassing nodig is, is woonachtig in de gemeente De Wolden;

 2. b.

  de persoon heeft een dienstverband voor de duur van minstens zes maanden en voor minimaal 18 uur per week;

 3. c.

  de werkplekaanpassing is naar het oordeel van het college noodzakelijk. Het college kan voor de vaststelling daarvan deskundigenadvies inwinnen;

 4. d.

  de voorziening is naar het oordeel van het college adequaat, het goedkoopst en kwalitatief verantwoord. De kosten van de werkplekaanpassing dienen proportioneel te zijn, dat wil zeggen dat de investering in de werkplekaanpassing moet opwegen tegen de opbrengsten van uitstroom naar werk. Bij de beoordeling of de kosten proportioneel zijn wordt onder andere betrokken:

  i. de kosten van de werkplekaanpassing;

  ii.  de duur van de arbeidsovereenkomst in termen van looptijd (aantal maanden/jaren/bepaalde tijd/onbepaalde tijd);

  iii. de omvang van de arbeidsovereenkomst in termen van het aantal uren dat de persoon gaat werken.

2. In bijzondere omstandigheden kan een werkplekaanpassing worden toegekend gedurende de proefplaatsing als bedoeld in artikel 14 van de Re-integratieverordening Gemeente De Wolden 2015;

Artikel 5. Rechthebbende

De werkgever die een persoon, behorende tot de doelgroep, in dienst heeft dan wel in dienst neemt, voor wie een werkplekaanpassing noodzakelijk is om de betreffende functie uit te kunnen voeren.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Het college weigert in ieder geval, naast de in de artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2015 genoemde gevallen, een aanvraag voor subsidie als:

 1. a.

  er sprake is van een voorliggende voorziening waarop door aanvrager een beroep kan worden gedaan of op grond waarvan aanvrager zelf verantwoordelijk is voor de werkplekaanpassing;

 2. b.

  het gaat om een algemeen gebruikelijke werkplekaanpassing die tot de standaarduitrusting van de werkgever behoort;

 3. c.

  de werkplekaanpassing reeds helemaal of gedeeltelijk is uitgevoerd op het moment dat een aanvraag voor de voorziening is ingediend.

Artikel 7. Indienen van de aanvraag

 1. 1.

  De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college.

 2. 2.

  De werkgever verstrekt bij de aanvraag, in ieder geval de volgende gegevens:

  a. na verkregen toestemming van de werknemer: naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer van de werknemer;

  b. een afschrift van de arbeidsovereenkomst waaruit de aard, de duur en de omvang van het dienstverband blijken;

  c. een beschrijving van de werkplekaanpassing waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  d. een gespecificeerde prijsopgave.

 1. 3.

  Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede lid genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende, zijn.

Artikel 8. Hoogte van de vergoeding eenmalige kosten

De subsidiabele kosten bedragen ten minste € 500 en maximaal € 7.500.

Artikel 9. Bruikleen

 1. 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 8 kan het college de voorziening in natura verstrekken. Dat kan zijn in eigendom of in bruikleen.

 2. 2.

  In geval de voorziening in natura wordt verstrekt is aanvrager een eigen bijdrage verschuldigd van € 500.

Artikel 10. Terugvordering

 1. 1.

  Het college kan de financiële bijdrage of voorziening in natura terugvorderen als deze ten onrechte of tot een te hoog bedrag zijn verleend.

 2. 2.

  Onder terugvordering van de voorziening in natura als bedoeld in het vorige lid wordt het terughalen van de voorziening verstaan alsmede het terugvorderen van de door het college betaalde bedragen aan de leverancier die de voorziening heeft geleverd.

Artikel 11. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit Werkplekaanpassing.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Sluiting

Aldus besloten in de vergadering van het college van 30 augustus 2016

De secretaris  de burgemeester,

T.N. Kramer R.T. de Groot

Toelichting

Algemeen

Met de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking én arbeidsvermogen bij het verkrijgen of behouden van werk.

Het is aan het college om te beoordelen of de persoon behorende tot de doelgroep (artikel 7 lid 1 onderdeel a van de Participatiewet) op eigen kracht in staat is algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of dat deze persoon ondersteuning nodig heeft richting arbeidsinschakeling. In dat laatste geval is het college verantwoordelijk voor het leveren van deze ondersteuning in de vorm van voorzieningen.

Deze ondersteuning kan onder andere plaatsvinden via jobcoaching of niet-meeneembare voorzieningen. Op grond van hoofdstuk 3 van de Wet Suwi (structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) hebben gemeenten en UWV de opdracht samen te werken in regio’s bij de dienstverlening aan werkgevers. Binnen de Arbeidsmarktregio Drenthe zijn afspraken gemaakt over een gezamenlijk minimumpakket aan voorzieningen voor werkgevers. De kaders voor deze voorzieningen zijn vastgelegd in verordeningen van de afzonderlijke gemeenten.

Op 21 mei 2015 heeft de gemeenteraad van De Wolden de Re-integratieverordening De Wolden 2015 vastgesteld. Hierbij heeft de gemeenteraad het college de mogelijkheid gegeven om ten aanzien van deze re-integratievoorzieningen nadere regels te stellen.

Dit Besluit Werkplekaanpassing regelt de voorziening werkplekaanpassing die het college kan bieden bij de arbeidsinschakeling van werkloze werkzoekenden die vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

Aangezien de VNG voor alle gemeenten de meeneembare voorzieningen en de intermediaire voorzieningen (dovenvoorzieningen) regelt en de uitvoering hiervan in 2015 door het UWV wordt gedaan, volstaat het college met het verwijzen naar de landelijke regelingen hieromtrent:

a. Landelijke regeling meeneembare voorzieningen 2015 en;

b. Landelijke regeling tolkdiensten voor doven en slechthorenden 2015.

Door het stellen van kaders in de verordening en de nadere uitwerking door het college bestaat de mogelijkheid om snel in te spelen op ontwikkelingen op de arbeids- en re-integratiemarkt. Dit geeft een mate van flexibiliteit die het mogelijk maakt om re-integratievoorzieningen op een efficiënte en effectieve manier in te zetten.

Artikelsgewijze toelichting

Alleen die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

Artikel 1. Doelgroep

Spreekt voor zich zelf.

Artikel 2. Doel

Het kan gebeuren dat voor de (aanstaande) werknemer de werkplek aanpassingen nodig heeft waarzonder deze werknemer niet (meer) kan functioneren. Het aanpassen van de werkplek is dan een voorwaarde om de baan te krijgen of te houden. Wanneer deze aanpassingen niet gebruikelijk zijn voor een dergelijke werkplek kan dat voor de (beoogde) werkgever aanleiding zijn om de werknemer niet aan te nemen respectievelijk te ontslaan.

Artikel 3.  Definitie

Bij de beoordeling of sprake is van een niet meeneembare voorziening wordt gekeken naar de aard- en nagelvastheid van de voorziening. Een voorziening is niet meeneembaar als deze aard- en nagelvast is verbonden met het eigendom van de werkgever. Achtergrond van deze gedachte is dat men iets wat zonder schade is los te maken, mee kan nemen en datgene, dat bij verwijdering schade veroorzaakt, moet laten zitten. Dit geldt voor bouwkundige aanpassingen van het bedrijfspand, aanbouwen, opbouwen, verbouwen. Voorbeelden: rolstoeloprit, een aangepast toilet, elektrische deuren, een extra leuning bij de trap, een video-intercom etc.

Artikel 4. Criteria

Woonplaatsbeginsel

Om aanspraak te kunnen maken op deze voorziening is het woonplaatsbeginsel van de persoon behorende tot de doelgroep van belang en niet de plaats van vestiging van de onderneming.

Noodzakelijkheid en deskundigenadvies

Er moet sprake zijn van noodzakelijke ondersteuning. Er is sprake van noodzakelijke ondersteuning als de werknemer zonder de ondersteuning niet in staat is om zijn werkzaamheden in redelijkheid te verrichten. Bovendien moet er een behoefte zijn aan deze ondersteuning van zowel de werkgever als de werknemer.

Het college kan de noodzakelijkheid (op bijvoorbeeld medische of arbeidskundige gronden) van een werkplekaanpassing beoordelen door het inwinnen van deskundigenadvies. De bepalingen over het deskundigenadvies van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.3 - Advisering) zijn hierbij van overeenkomstige toepassing.

Sober en doelmatig

De algemeen aanvaarde norm is dat van overheidswege getroffen voorzieningen sober en doelmatig dienen te worden uitgevoerd. De werkplekaanpassing dient dan ook sober, doelmatig en proportioneel te zijn, reëel bij te dragen aan het vergroten van de duurzaamheid van de werkplek.

Indien naar het oordeel van het college sprake is van een disproportionele aanpassing zal deze worden geweigerd.

Proefplaatsing

Om voor een werkplekaanpassing in aanmerking te komen moet in principe sprake zijn van een dienstverband. In bijzondere omstandigheden kan ook al gedurende de proefplaatsing een werkplekaanpassing worden verleend. Dit is aan de orde indien zonder deze werkplekaanpassing niet kan worden beoordeeld of de persoon behorende tot de doelgroep voldoende geschikt is voor de vacature en of deze persoon past binnen het bedrijf. Daarnaast dient het aannemelijk te zijn dat de persoon na afloop van de proefplaatsing een dienstverband wordt aangeboden, zoals ook met het doel van de proefplaatsing beoogd wordt.

Artikel 5.  Rechthebbende

Spreekt voor zichzelf.

Artikel 6.  Weigeringsgronden

Het van toepassing zijn van de Subsidieverordening

Bij het verlenen van een voorziening voor de aanpassing van de werkplek zal het veelal gaan om een financiële bijdrage. Wanneer door het college een financiële bijdrage wordt verstrekt met het oog op één of bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten, is sprake van een subsidie. De Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2015 is dan ook van overeenkomstige toepassing.

Voorliggende voorziening.

Wanneer recht bestaat op een voorziening, bijvoorbeeld van het UWV of een zorgverzekeraar, dan dient daarop eerst een beroep te worden gedaan. Van een voorliggende voorziening is ook sprake als de werkgever geacht wordt zelf verantwoordelijk te zijn voor de werkplekaanpassing op basis van bijvoorbeeld het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit kan bijvoorbeeld aangeven dat een pand/ gebouw aangepast moet worden om het toegankelijker te maken voor rolstoelgebruikers.

Algemeen gebruikelijke werkplekaanpassing.

Hiervan is sprake wanneer van de werkgever, op basis van wat gangbaar is in het bedrijfsleven, verwacht mag worden dat hij de investering zelf betaalt.

Artikel 7.  Indienen van de aanvraag

Spreekt voor zichzelf.

Artikel 8.  Hoogte van de vergoeding eenmalige kosten

In de rechtspraak wordt het maximeren van een vergoeding voor een voorziening in beginsel niet onredelijk geacht, maar aan de hand van de bijzondere omstandigheden van het concrete geval zal moeten worden beoordeeld of met de maximale vergoeding een niet alleen goedkoopste, maar ook adequate voorziening kan worden verleend.

Artikel 9.  Bruikleen

Zoals in de toelichting op artikel 6 al is aangegeven zal het in veel gevallen gaan om een financiële bijdrage. Het college kan ook besluiten de voorziening in natura te verstrekken. Op het moment dat de voorziening in natura wordt verstrekt is dit in eigendom. In afwijking hiervan kan het college besluiten de voorziening in bruikleen te verstrekken. De voorziening wordt niet eerder verstrekt dan nadat er met de aanvrager een bruikleenovereenkomst als bedoeld in artikel 7A:1777 van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan.

Artikel 10.  Vaststelling en intrekking/ terugvordering

Artikel 7, tweede lid van de Re-integratieverordening De Wolden 2015 geeft aan in welke gevallen het college een voorziening kan beëindigen.

Wanneer bij de beëindiging of vaststelling blijkt dat de subsidie ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend biedt dit artikel de mogelijkheid om deze geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Artikel 11.  Citeertitel

Spreekt voor zich zelf.

Artikel 12.  Inwerkingtreding

De reden om dit besluit terug te laten werken is het feit dat bij de uitvoering van het re-integratiebeleid al is geanticipeerd op dit Besluit.