Brandbeveiligingsverordening De Wolden 2012

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Brandbeveiligingsverordening De Wolden 2012

Brandbeveiligingsverordening De Wolden 2012

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBrandbeveiligingsverordening De Wolden 2012
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening De Wolden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 12 Brandweerwet 1985
 2. Artikel 147 Gemeentewet
 3. Artikel 3 Wet Veiligheidsregio's

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2012 01-01-2012 Nieuwe regeling 08-12-2011 De Wolder Courant 2011 / 87

Tekst van de regeling

Nr. 2011 / 87

De raad van de gemeente DE WOLDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2011

gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s en de aanpassing daarop (Stb 2010,145 en 146);

overwegende dat het verplicht is een verordening vast te stellen omtrent het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

Besluit:

Tot het vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening De Wolden 2012

Hoofdstuk 1. Naam

Brandbeveiligingsverordening De Wolden 2012

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;

b. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirecte steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Artikel 2. Verbodsbepaling
 1. 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:a. meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of, b. aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft of;c. aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

 2. 2.

  Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden met inachtneming van het gestelde in de artikelen 4 en 5.

 3. 3.

  Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

 4. 4.

  Het college beslist op een aanvraag voor een gebruiksvergunning binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 5. 5.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen.

 6. 6.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 3. Weigeringsgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Artikel 4. Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) zijn overeenkomstig van toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 5. Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 en 2.9 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) zijn overeenkomstig van toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 6. Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7. Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b van de Woningwet, en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 8. Overgangsrecht
 1. 1.

  Vergunningen die zijn verleend onder werking van de Brandbeveiligingsverordening, vastgesteld op 5 juni 2009 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

 2. 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening, vastgesteld op 5 juni 2009 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 3. 3.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de brandbeveiligingsverordening wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Brandbeveiligingsverordening De Wolden 2012.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Paragraaf 2. Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente De Wolden, gehouden op 8 december 2011

Zuidwolde,

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke J. Vlietstra

Toelichting 1. Toelichting