Budgethoudersregeling Gemeente De Wolden 2015

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Budgethoudersregeling Gemeente De Wolden 2015

Budgethoudersregeling Gemeente De Wolden 2015

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBudgethoudersregeling Gemeente De Wolden 2015
CiteertitelBudgethoudersregeling Gemeente De Wolden 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. n.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2015 n.v.t. Nieuwe regeling 23-12-2014 De Wolder Courant Onbekend

Tekst van de regeling

BESLUIT:

vast te stellen de volgende

BUDGETHOUDERSREGELING GEMEENTE DE WOLDEN 2015

Hoofdstuk

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. A.

  College: het college van burgemeester en wethouders

 2. B.

  Masterbudgethouder: De gemeentesecretaris is budgethouder van de programmabudgetten zoals opgenomen in de gemeentelijke begroting.

 3. C.

  Programmabudgetten: uitgaven en inkomsten die een direct verband kennen met een collegeprogramma.

 4. D.

  De GR: Het openbaar lichaam Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke organisatie Hoogeveen / De Wolden.

Hoofdstuk

Artikel 2. Aanwijzing

 1. 1.

  Het college wijst de gemeentesecretaris aan als masterbudgethouder.

 2. 2.

  Voor het gebruik van deze bevoegdheid gelden de grenzen en voorwaarden zoals vastgesteld in het hoofdstuk bevoegdheden en verplichtingen in de budgethoudersregeling GR ambtelijke samenwerking Hoogeveen -De Wolden 2015.

Hoofdstuk

Artikel 3. Masterbudgethouder

 1. 1.

  De budgethouder is verantwoordelijk voor de programmabudgetten voor de gemeente binnen de kaders van de productenraming inclusief tussentijdse wijzigingen.

 2. 2.

  De budgethouder kan de bevoegdheid met betrekking tot de programmabudgetten mandateren aan de directie van de GR met de mogelijkheid van ondermandaat.

 3. 3.

  Toepassing van het bepaalde in lid 2, is alleen toegestaan op voorwaarde dat de GR gebruik maakt van een budgethoudersregeling waarmee het college heeft ingestemd. Dit dient vast te worden gelegd in een expliciet besluit.

Hoofdstuk

Artikel 4. Slotbepalingen

 1. 1.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1-1-2015.

 2. 2.

  Op de in het eerste lid genoemde datum wordt de budgethoudersregeling van (Budgethoudersregeling gemeente De Wolden 2011) ingetrokken.

 3. 3.

  De regeling kan worden aangehaald als de "Budgethoudersregeling gemeente De Wolden 2015".

Sluiting

Zuidwolde d.d. 23 december 2014

De burgemeester, De secretaris,

R. de Groot, N. Kramer

Bijlage