Controleverordening 2015 gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Controleverordening 2015 gemeente De Wolden

Controleverordening 2015 gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingControleverordening 2015 gemeente De Wolden
CiteertitelControleverordening 2015 gemeente De Wolden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie - verordeningen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 213 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
10-03-2017 01-01-2015 Nieuwe regeling 26-03-2015 Digitaal gemeenteblad IV / 8

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente De Wolden,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart 2015;

gelet op artikel 213 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente De Wolden.

Artikel 1. Opdrachtverlening accountantscontrole

 1. 1.

  De accountantscontrole van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213, lid 2,Gemeentewet, wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant.

 2. 2.

  Het college bereidt in overleg met de raad de aanbesteding van deaccountantscontrole voor.

 3. 3.

  De raad stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma vaneisen vast.

 4. 4.

  In geval van Europese aanbesteding van de accountantscontrole stelt de raad voor deselectie van de accountant de selectiecriteria vast en per selectiecriterium debijbehorende weging vast.

Artikel 2. Informatieverstrekking door college

 1. 1.

  Het college is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform degeldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan deaccountant voor controle.

 2. 2.

  Het college draagt er zorg voor, dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggendeverordeningen, nota’s, collegebesluiten, deelverantwoordingen, administraties,plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen engoed toegankelijk zijn.

 3. 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt het college schriftelijk aan de accountant, dat alle hembekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant isverstrekt.

 4. 4.

  Het college overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met deaccountantsverklaring en het verslag van bevindingen voor uiterlijk 1 juni aan deraad.

 5. 5.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling vande jaarrekening in de raad beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat dejaarrekening geeft, wordt terstond door het college aan de raad en de accountantgemeld.

Artikel 3. Inrichting accountantscontrole

 1. 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze, waaropde accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van dedaarbij behorende werkzaamheden.

 2. 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie vande uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zondervoorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 3. 3.

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindtperiodiek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en (eenvertegenwoordiger uit) de raad, (een vertegenwoordiger van) de rekenkamerfunctie,de griffier, de portefeuillehouder financiën en de gemeentesecretaris.

Artikel 4. Toegang tot informatie

 1. 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren envoorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden enoverige bescheiden waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt.

 2. 2.

  De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijkeinlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdrachtdenkt nodig te hebben. Het college draagt er zorg voor, dat de desbetreffendeambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 3. 3.

  Het college draagt er zorg voor, dat de ambtenaren van de gemeente zijn gehoudende accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist envolledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lastenen balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daaroververstrekte informatie.

Artikel 5. Overige controles en opdrachten

 1. 1.

  Het college kan de door de raad benoemde accountant opdracht geven tot hetuitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, dedoelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van deaccountant daarmee niet in het geding komt.

 2. 2.

  Het college draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifiekeuitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het college isvoor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd deopdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant,indien dit in het belang van de gemeente is.

 3. 3.

  Het college draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP,Sociale verzekeringsbank, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht.Indien een deel van deze verantwoording dient te worden uitgevoerd door eenaccountant, is het college bevoegd hiervoor de opdracht verlenen aan een andere dande door de raad benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente is.

Artikel 6. Rapportering

 1. 1.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het nietafgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan deraad en zendt een afschrift hiervan aan het college.

 2. 2.

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt deaccountant over de door hem uitgevoerde (deel-)controles verslag uit over zijnbevindingen van niet van bestuurlijk belang aan de ambtenaar van wie het geldelijkbeheer, de administratie en of de beheersdaden zijn gecontroleerd, het hoofd van deafdeling waar de ambtenaar werkzaam is, de gemeentesecretaris, dan wel anderedaarvoor in aanmerking komende ambtenaren.

 3. 3.

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzendingaan de raad door de accountant aan het college voorgelegd met de mogelijkheid voorhet college om op deze stukken te reageren.

 4. 4.

  De accountant bespreekt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukkenhet verslag van bevindingen met (een voor dit doel door de raad ingesteldevertegenwoordiging van) de raad.

Artikel 7. Intrekken oude verordening en overgangsrecht

De "Controleverordening 2005 gemeente De Wolden" wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2015 en later. Deze verordening wordt aangehaald als “Controleverordening 2015 gemeente De Wolden”.

Sluiting

Zuidwolde, 26 maart 2015

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke R.T. de Groot