Evenementenverordening voor de gemeente De Wolden 2015

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Evenementenverordening voor de gemeente De Wolden 2015

Evenementenverordening voor de gemeente De Wolden 2015

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingEvenementenverordening voor de gemeente De Wolden 2015
CiteertitelEvenementenverordening voor de gemeente De Wolden 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
02-01-2015 n.v.t. Wijziging regeling 09-10-2014 Wolder Courant en het Digitaal gemeenteblad, nummer 11, 22 oktober 2014. 09-10-2014

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente De Wolden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2014;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op de Risicoanalyse van de Veiligheidsregio Drenthe;

gelet op de Nota Evenementen;

Besluit:

I. vast te stellen de Evenementenverordening 2015.

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. inrichting: een inrichting zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

b. houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

c. bevoegd gezag: de burgemeester, burgemeester en wethouders dan wel de door hen aangewezen ambtenaren van de gemeente De Wolden en de politie voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden inzake de naleving van de aan deze verordening verbonden voorschriften;

d. festiviteit: een binnen een inrichting georganiseerde activiteit die niet tot de gebruikelijke bedrijfsvoering behoort;

e. incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die verbonden is aan één of een klein aantal inrichtingen of wordt georganiseerd door één organiserende instantie;

f. evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, inclusief herdenkingen, waarbij een verzameling mensen zich in een bepaald tijdvak in/op een (meestal) begrensde en (eventueel beperkt) openbaar toegankelijke inrichting of terrein bevindt of beweegt;

g. bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

h. Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit);

i. onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

j. A evenement: een evenement met weinig risico conform de Risicoanalyse van Veiligheidsregio Drenthe

k. B evenement: een evenement met beperkt risico conform de Risicoanalyse van Veiligheidsregio Drenthe

l. C evenement: een evenement met hoog risico conform de Risicoanalyse van Veiligheidsregio Drenthe

Hoofdstuk 2. Evenementen

Artikel 2. Vergunningplichtige evenementen

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

2. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover hierin wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 3. Meldingplichtige evenementen

1. Onder voorwaarden kan voor het organiseren van een evenement met een melding worden volstaan. Een melding volstaat als:

a. het aantal aanwezigen minder bedraagt dan 250 personen, en;

b. het evenement na 07:00 uur en voor 00.00 uur plaatsvindt, en;

c. er geen versterkte muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur, en;

d. door het evenement het verkeer niet hoeft te worden stilgelegd of omgeleid, en;

e. het evenement geen belemmering vormt voor de hulpdiensten, en;

f. er slechts kleine objecten worden geplaatst op het evenemententerrein met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object, en;

g. het evenement op basis van de risicoanalyse niet als B of C evenement te typeren is.

2. De organisator meldt uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan het evenement via het vastgestelde formulier zijn contactgegevens en het plaatsvinden van het evenement aan de burgemeester.

3. De burgemeester kan binnen 3 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld in dit artikel te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

4. De burgemeester kan nadere voorschriften vaststellen of nadere voorschriften verbinden aan het meldingplichtige evenement.

Artikel 4. Indiening aanvraag

1. De aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 is voorzien van de volgende gegevens:

a. naam en adresgegevens van de persoon, vereniging, stichting of enig andere organisatievorm die met de daadwerkelijke organisatie van het desbetreffende evenement is belast;

b. datum of data en tijdstippen waarop het evenement wordt georganiseerd;

c. een volledige omschrijving van alle beoogde activiteiten;

d. een schatting van het aantal te verwachten bezoekers;

e. een situatieschets met daarop aangegeven de ten behoeve van het evenement af te sluiten wegen, de inrichting van de eventueel te plaatsen feesttenten en/of enig ander tijdelijk bouwsel, de plaats van podia, tribunes, tijdelijke terrassen, parkeervoorzieningen, voorzieningen voor afvalwater etc. en de overige voor de beoordeling van de mogelijk door c.q. vanwege het evenement veroorzaakte hinder/overlast en (brand)veiligheid benodigde gegevens;

f. een overzicht van de energievoorzieningen;

g. een overzicht van de voorziene brandblusmiddelen;

h. indien van toepassing een afschrift van verleende toestemming(en) van een ander bevoegd gezag voor de geplande activiteiten.

2. De in het eerste lid bedoelde aanvraag moet uiterlijk 12 weken voor aanvang van het evenement worden ingediend.

3. De organisator van het evenement ontvangt na inlevering van de in het eerste lid bedoelde aanvraag een ontvangstbevestiging. Binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een ontvankelijkheidstoets uitgevoerd. Indien er stukken bij de aanvraag ontbreken wordt de aanvrager daarvan en van de verdere afhandeling op de hoogte gesteld.

4. De beslissing op de aanvraag wordt binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen gepubliceerd en aan de aanvrager van de vergunning bekend gemaakt.

Artikel 5. Aansluiting risicoanalyse

1. Een aanvraag wordt beoordeeld op basis van het bij het evenement behorende risicoprofiel conform de door de Veiligheidsregio Drenthe voorgeschreven risicoanalyse.

2. Op basis van voornoemde analyse wordt een evenement gekwalificeerd als A: weinig risico B: beperkt risico of C: hoog risico.

3. Op basis van de risicokwalificatie worden de bijbehorende voorschriften bepaald.

4. Risicogroep A bestaat uit evenementen met weinig risico.

- Meldingen en vergunningaanvragen worden ter informatie doorgestuurd naar de hulpdiensten.

5. Risicogroep B bestaat uit evenementen met beperkt risico.

- De organisator levert een (beknopt) veiligheidsplan aan, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan verschillende scenario’s, mogelijke risico’s en de te ondernemen acties om risico’s te beperken.

- De vergunningaanvraag wordt als adviesaanvraag doorgezonden naar de hulpdiensten.

- Indien gewenst door de organisator, de gemeente of een van de hulpdiensten vindt er een multidisciplinair overleg plaats.

6. Risicogroep C bestaat uit evenementen met hoog risico.

- De organisator levert een veiligheidsplan aan conform het model.

- Er vindt een multidisciplinair overleg plaats voorafgaand aan het verlenen van de vergunning.

- De evenementen rondom de jaarwisseling worden gezamenlijk gekwalificeerd als C evenement.

Artikel 6. Meerjarige vergunningen

1. Indien het evenement een jaarlijks terugkerend karakter heeft komt het in aanmerking voor verlening van een meerjarige vergunning, tenzij dat in verband met de risico’s voor openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of milieu niet gewenst is.

2. De meerjarige vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal vijf jaren.

3. Evenementen die nieuw zijn in de gemeente De Wolden kunnen de eerste twee jaar niet in aanmerking komen voor een meerjarige vergunning.

4. De organisator van een evenement met een meerjarige vergunning doet jaarlijks voor 1 december melding van de datum waarop het evenement het daaropvolgende jaar zal plaatsvinden.

5. Ten aanzien van de risico’s voor openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of milieu kan de organisator gevraagd worden om jaarlijks documenten aan te leveren.

6. Indien er wijzigingen optreden ten opzichte van de verleende vergunning meldt de organisator deze wijzigingen tenminste 12 weken voor aanvang van het evenement.

7. In de volgende omstandigheden kan een meerjarige vergunning worden ingetrokken:

a. De inhoud en/of opzet van het evenement verandert dusdanig dat deze niet meer past binnen de overwegingen dan wel voorwaarden van de verleende vergunning;

b. Er is sprake van strijd met de gestelde voorwaarden;

c. Er is sprake geweest van verstoring van de openbare orde en veiligheid en/of er is sprake geweest van gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu;

d. Er is sprake van gewijzigde omstandigheden waarbinnen het evenement in de oorspronkelijke vorm niet meer als passend wordt beoordeeld.

Artikel 7. Weigeringsgronden vergunning

1. Een vergunning voor het organiseren van een evenement kan worden geweigerd indien:

a. de vergunningaanvraag voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2 niet tijdig is gedaan;

b. door het bevoegd gezag is geconstateerd dat de organisator van het evenement de aan vergunning te verbinden nadere voorschriften één of meerdere keren heeft overtreden.

2. Een vergunning voor het organiseren van een evenement moet worden geweigerd indien:

a. de burgemeester van mening is dat de woon- en leefsituatie in de directe omgeving van de locatie waar het evenement wordt georganiseerd en/of de openbare orde en veiligheid op ontoelaatbare wijze worden beïnvloed;

b. de burgemeester van mening is dat er te frequent evenementen plaatsvinden in een zelfde omgeving. Daarbij let de burgemeester onder andere op het geproduceerde geluid en de duur van de evenementen waardoor een te frequente of langdurige belasting voor de omgeving ontstaat;

c. geen toestemming wordt verkregen van de gemeente betreffende de beoogde locatie (indien gemeentegrond) waar het evenement gehouden zal worden.

3. Een vergunning kan voorts worden geweigerd in het belang van:

a. de openbare orde;

b. de openbare veiligheid;

c. de volksgezondheid;

d. de bescherming van het milieu.

Artikel 8. Voorschriften en beperkingen

1. De maximale eindtijden voor evenementen zijn als volgt;

Eindtijden binnen inrichtingen

Eindtijden buiten inrichtingen

Zondag - donderdag

Eindtijd evenement

02.00 uur

00.00 uur

Vrijdag – zaterdag

Eindtijd evenement

02.00 uur

02.00 uur

2. Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning is vereist.

3. De burgemeester stelt de aan de vergunning te verbinden nadere voorschriften en beperkingen vast.

4. Degene aan wie een vergunning is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 9. Geen positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de in artikel 2 lid 1 bedoelde vergunning.

Hoofdstuk 3. Festiviteiten

Artikel 10. Kennisgeving incidentele festiviteiten

1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per

kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit niet van toepassing zijn.

2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 incidentele

festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 4.113 lid 1 van het Besluit niet van toepassing is.

3. De houder van de inrichting stelt ten minste twintig werkdagen voor aanvang van de festiviteit als bedoeld in lid 1 en 2 het college hiervan in kennis.

4. Het college stelt een formulier vast voor het doen van een kennisgeving.

5. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.

6. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

7. Het college kan in het kader van de openbare orde en veiligheid nadere eisen stellen ten aanzien van het geluidsniveau veroorzaakt door de inrichting alsmede de tijdsduur van de te houden festiviteit.

8. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Artikel 11. Onversterkte muziek

1. Het is verboden om onversterkte muziek zoals bedoeld in artikel 2.18, eerste lid onder f en vijfde lid van het Besluit, ten gehore te brengen indien de geluidswaarden van voorschrift 2.17 van het Besluit worden overschreden.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien in de inrichting tussen 07:00 uur en 00:00 uur onversterkte muziek ten gehore wordt gebracht vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen. Indien versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen, wordt het hele samenspel beschouwd als versterkte muziek en is het Besluit van toepassing.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 10.

Artikel 12. Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement of festiviteit de orde te verstoren.

Hoofdstuk 4. Opsporings- en strafbepalingen

Artikel 13. Strafbepaling

1. Overtreding van een bij of krachtens deze verordening vastgesteld verbodsbepaling, niet nakoming van een bij of krachtens deze verordening opgelegde verplichting en niet nakoming van een of meer voorschriften aan een vergunning of ontheffing verbonden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

2. Overtreding van enige bepaling van deze verordening kan voorts worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 14. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn, naast de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van strafvordering aangewezen ambtenaren, belast de door de burgemeester dan wel door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, ieder voor zover betreft de in die aanwijzing genoemde onderwerpen.

Hoofdstuk 5. Bijzondere omstandigheden en slotbepalingen

Artikel 15. Bijzondere omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de burgemeester.

Artikel 16. Inwerkingtreding en intrekking

1. De verordening treedt in werking op 2 januari 2015.

2. De Festiviteiten- en evenementenverordening voor de gemeente De Wolden 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Evenementenverordening voor de gemeente De Wolden 2015.

Sluiting

Zuidwolde, 9 oktober 2014

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke, R.T. de Groot

Toelichting 1

De Evenementenverordening 2015 is opgesteld aan de hand van een kaderstellende notitie en een participatietraject. Hulpdiensten, organisatoren, inwoners en gemeente hebben hun inbreng gehad.

Grootste wijzigingen ten opzichte van de Festiviteiten- en evenementenverordening 2010 (hierna: FEV 2010) zijn:

- het inperken van de vergunningplicht: in meer gevallen volstaat een melding. Een vergunning is nu alleen nog verplicht als het voor het beperken van overlast en/of bevorderen van veiligheid noodzakelijk is.

- het aanpassen van enkele eindtijden;

- het loskoppelen van de voorschriften. In plaats van in de verordening, staan deze nu in een afzonderlijk document dat door de burgemeester wordt vastgesteld;

- een categorisering in A, B en C evenementen op basis van een risico-analyse. Werkwijze en voorschriften rondom de vergunningverlening verschillen per categorie. De categorieën en werkwijzen zijn in de voorschriften opgenomen.

AFDELING 1: BEGRIPSBEPALINGEN

In deze afdeling worden de begrippen en definities vastgelegd.

Artikel 1 Begripsbepaling

De begrippen zijn ten opzichte van de FEV 2010 geactualiseerd, enkele begrippen zijn verwijderd. De definitie voor een evenement is overgenomen van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid.

AFDELING 2: EVENEMENTEN

Evenementen buiten inrichtingen zijn alle evenementen die in de open lucht of in een tent plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om dorpsfeesten, markten, muziekfestivals, culturele festivals en sommige sportwedstrijden.

Artikel 2 Vergunningplichtige evenementen

Een vergunning van de burgemeester is vereist voor het organiseren van een evenement, wanneer dit in het kader van het voorkomen van overlast en/of het beperken van risico’s noodzakelijk wordt geacht. De indeling in categorieën conform de Risicoanalyse van Veiligheidsregio Drenthe is daarbij mede van belang. Soms zijn aanvullende toestemmingen nodig voor activiteiten bij evenementen die onder de bevoegdheid van een ander bevoegd gezag vallen. Deze toestemmingen moeten zijn verkregen voordat de vergunning verleend kan worden.

Artikel 3 Meldingplichtige evenementen

Alleen wanneer het voor het terugdringen van overlast en/of het beperken van risico’s noodzakelijk is, is een vergunning voor een evenement verplicht. Wanneer aan alle onderstaande voorwaarden voldaan wordt, volstaat een melding. Wanneer aan 1 of meerdere voorwaarden niet voldaan wordt, moet een vergunning worden aangevraagd.

- Het aantal aanwezigen bedraagt minder dan 250 personen.

Het gaat hierbij om het verwachte aantal aanwezigen.

- Het evenement vindt na 07.00 uur en voor 00.00 uur plaats.

Voor evenementen die eerder starten of later eindigen dan deze tijden, geldt een vergunningplicht. Dit is onafhankelijk van de aard van het evenement.

- Er wordt geen versterkte muziek ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur.

Onversterkte muziek is toegestaan, muziek met versterking mag niet buiten deze tijden vanwege een grotere kans op overlast. Wanneer wel gewenst is om voor 07.00 of na 23.00 nog versterkte muziek ten gehore te brengen, moet een vergunning worden aangevraagd. Met een vergunning gelden de tijden zoals weergegeven in artikel 8.

- Door het evenement hoeft het verkeer niet te worden stilgelegd of omgeleid.

Wanneer een kleine optocht in een dorpskern plaatsvindt, waar het verkeer mogelijk even voor moet wachten maar niet hoeft te worden stilgelegd, is een melding voldoende. Vindt er een optocht plaats waarvoor de weg moet worden afgezet en waar het verkeer meer hinder van ondervindt, moet een vergunning aangevraagd worden. Reden hiervoor is dat er meer voorbereiding nodig is en verschillende partijen geïnformeerd moeten worden (bijvoorbeeld een busmaatschappij en de buitendienst van de gemeente).

- Het evenement vormt geen belemmering voor de hulpdiensten.

Hulpdiensten moeten een gebied altijd kunnen bereiken. Wanneer een evenement mogelijk een belemmering voor hulpdiensten vormt, moeten zij daarover geïnformeerd worden door de gemeente en is een vergunning noodzakelijk.

- Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object.

Kleine kramen of podia zijn bijvoorbeeld toegestaan, als er een groot podium wordt opgesteld is een vergunning noodzakelijk in verband met veiligheid.

- De organisator meldt uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan het evenement zijn contactgegevens en het plaatsvinden van het evenement aan de burgemeester.

De organisator moet voor en tijdens het evenement bereikbaar zijn in het geval van calamiteiten. De termijn van 10 werkdagen is voldoende voor de burgemeester om indien nodig nadere voorschriften vast te stellen of een evenement te verbieden.

- Er is geen sprake van een B of C evenement op basis van de Risicoanalyse.

Bij alle B of C evenementen moeten hulpdiensten op de hoogte gebracht worden en wordt het plaatsvinden van het evenement gepubliceerd. Een evenement kan aan alle hierboven genoemde voorwaarden voldoen, maar wel een verhoogd risicoprofiel hebben.

Artikel 4 Indiening aanvraag

De aanvraag voor een evenementenvergunning moet uiterlijk 12 weken voor aanvang van het evenement worden ingediend. Op die manier is er tijd om hulpdiensten te informeren, indien nodig een multidisciplinair overleg te plannen en tijdig te publiceren. Voor de aanvrager is er voldoende tijd om eventuele wijzigingen door te voeren die voor de vergunning vereist zijn.

Binnen twee weken na indiening wordt een ontvankelijkheidstoets uitgevoerd. Als blijkt dat de stukken niet volledig zijn, wordt de aanvrager hierover geïnformeerd en krijgt hij de mogelijkheid de stukken aan te vullen. Bij een informatieaanvraag schort de beslistermijn op. Dit wordt aan de aanvrager bekendgemaakt.

Soms zijn voor de gewenste activiteiten op evenementen toestemmingen van een ander bevoegd gezag nodig. Gedeputeerde Staten regelt bijvoorbeeld toestemmingen rond vuurwerkshows. Toestemmingen dienen tegelijkertijd te worden aangevraagd of als ze al in het bezit zijn van de organisator te worden bijgevoegd bij de aanvraag.

Artikel 5 Aansluiting risicoanalyse

Bij iedere vergunningaanvraag wordt bepaald of het evenement als A, B of C evenement te classificeren is. Op basis van de classificatie worden de werkwijze en voorschriften bepaald. Bij evenementen met enig risico (B of C) is een veiligheidsplan altijd vereist.

Artikel 6 Meerjarige vergunning

Met de invoering van de meerjarige vergunning voor maximaal vijf jaar wordt het aanvragen van een vergunning voor veel terugkerende evenementen eenvoudiger. Wanneer een evenement ongewijzigd plaatsvindt, meldt de organisator dit uiterlijk 1 december voorafgaand aan het jaar waarin het plaatsvindt. Zijn er wijzigingen, dan meldt de organisator deze tijdig (uiterlijk 12 weken van tevoren) aan de gemeente.

Gelet op de mogelijke risico’s voor de openbare orde en veiligheid leent een evenementenvergunning zich niet voor vergunningverlening voor een zeer lange tijd. Immers, er moeten mogelijkheden bestaan voor tussentijds bijsturen, zonder dat het intrekken van verleende vergunningen meteen noodzakelijk is. Voorschriften, beperkingen en een uitwerking van de werkwijze worden door de burgemeester vastgesteld. De burgemeester heeft de mogelijkheid om tussentijds de meerjarige vergunning in te trekken, wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor het plaatsvinden van het evenement ongewenst wordt en die de intrekking van de vergunning rechtvaardigen.

Artikel 7 Weigeringsgronden vergunning

Samenhang tussen evenementen is belangrijk. Een omgeving mag niet overmatig belast worden door evenementen. Wanneer er te vaak een evenement plaatsvindt of wanneer de capaciteit van hulpdiensten niet gegarandeerd kan worden, kan de vergunning worden geweigerd.

In lid 1 en 2 zijn de weigeringsgronden specifiek voor evenementenvergunningen opgenomen. Lid 3 is afkomstig uit de APV. Lid 1 en lid 3 bevatten de gronden op basis waarvan een vergunning kan worden geweigerd. Bij zwaarwegende belangen kan ervoor gekozen worden om een vergunningaanvraag toch in behandeling te nemen. De bepalingen in lid 2 zijn definitief: indien hier sprake van is, wordt er geen vergunning verleend.

Artikel 8 Voorschriften en beperkingen

Het belangrijkste punt van overlast is geluidsoverlast in combinatie met een te late eindtijd. Doel van het opnemen van deze eindtijden is dat de muziek een uur voor afloop van het evenement stopt, waardoor de geluidsoverlast afneemt. Handhaving van de eindtijden is een speerpunt. Dit geldt zowel voor de eindtijden van de geluids- en muziekinstallaties als voor het gehele evenement.

Artikel 9 Geen positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

Het is ongewenst om een evenement zonder controlemoment door te laten gaan. Daarom is de positieve fictieve beschikking hier niet van toepassing.

AFDELING 3: FESTIVITEITEN

Dit onderdeel van de verordening heeft betrekking op binnen horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen georganiseerde festiviteiten en overige activiteiten die niet tot de gebruikelijke bedrijfsvoering behoren. Het gaat bijvoorbeeld om concerten en live muziek. Tenten vallen niet onder inrichtingen.

In de verordening zijn geen geluidsnormen in decibels opgenomen. Reden hiervoor is dat overlast met name wordt veroorzaakt door het niet op de hoogte zijn van het plaatsvinden van een festiviteit. Daarom is in de voorschriften opgenomen dat de festiviteit tijdig bekend gemaakt moet worden aan omwonenden. Eindtijden worden strikt gehandhaafd.

Artikel 10 Kennisgeving incidentele festiviteiten

Tijdens 12 festiviteiten per jaar zijn de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Om hulpdiensten in de gelegenheid te stellen zich indien nodig voor te bereiden op de festiviteit, is een kennisgeving van de festiviteit uiterlijk twintig werkdagen voorafgaand aan de activiteit noodzakelijk. Voor de kennisgeving is een door het college vastgesteld formulier beschikbaar.

In lid 7 is de mogelijkheid voor het college opgenomen om nadere eisen te stellen ten aanzien van geluidsniveau en tijdsduur van de festiviteit.

Artikel 11 Onversterkte muziek

De eindtijd waarop het is toegestaan om onversterkte muziek buiten de normen van het Activiteitenbesluit ten gehore te brengen is 00.00 uur. Deze tijd komt overeen met de uiterlijke eindtijd die geldt bij evenementen buiten inrichtingen waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd.

Artikel 12 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren. Dit artikel geldt voor bezoekers van evenementen. In combinatie met de strafbepaling in artikel 13 heeft de politie een mogelijkheid om op te treden tegen ordeverstoorders.

AFDELING 4: OPSPORINGS- EN STRAFBEPALINGEN

Artikel 13 Strafbepaling

In de verordening is een strafbepaling opgenomen. De verordening wordt op basis van artikel 143 en 144 Gemeentewet na vaststelling meegedeeld aan het parket van de Rechtbank Noord Nederland.

Artikel 14 Toezichthouders

Er zijn boa’s aangewezen die gericht toezicht houden bij evenementen. Daarnaast houdt ook de politie toezicht.

AFDELING 5: BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 15 Bijzondere omstandigheden

Dit artikel is opgenomen om in bijzondere situaties en bij bijzondere omstandigheden flexibel te kunnen handelen.

Artikel 16 Inwerkingtreding en intrekking

De verordening treedt in werking op 2 januari 2015 en ligt daarna ter inzage op het gemeentehuis.

Artikel 17 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als Evenementenverordening voor de gemeente De Wolden 2015.