Mandaatbesluit Griffie gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Mandaatbesluit Griffie gemeente De Wolden

Mandaatbesluit Griffie gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingMandaatbesluit Griffie gemeente De Wolden
CiteertitelMandaatbesluit Griffie gemeente De Wolden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht - besluiten en regelingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
11-04-2019 n.v.t. Onbekend 28-03-2019 Digitaal gemeenteblad Onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente De Wolden;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van De Wolden;

Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op de bepalingen van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen het voorstel van burgemeester en griffier van 14 maart 2019;

besluit het Mandaatbesluit Griffie gemeente De Wolden vast te stellen, die als volgt luidt:

Artikel 1.. Begripsomschrijvingen

In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder:

 1. a.

  mandaatgever: de gemeenteraad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders danwel de burgemeester van gemeente De Wolden;

 2. b.

  gemandateerde: degene aan wie mandaat verleend is;

 3. c.

  werkgeverscommissie: commissie als bedoeld in het Regelement werkgeverscommissie van de raad;

 4. d.

  griffier: de functionaris zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 5. e.

  plaatsvervangend griffier: de plaatsvervanger van de griffier, zoals bedoeld in artikel 107d van de Gemeentewet;

 6. f.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

 7. g.

  ondermandaat: een door een gemandateerde verleend mandaat van een aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een derde;

 8. h.

  machtiging: overdracht van een bevoegdheid die noch als besluit noch als privaatrechtelijke rechtshandeling kan worden aangemerkt.

Artikel 2.. Bepalingen bij uitvoering mandaten

 1. 1.

  De gemandateerde kan zijn in mandaat verleende bevoegdheid in ondermandaat verlenen, tenzij de mandaatgever hiervoor geen toestemming wenst te geven.

 1. 2.

  Ten aanzien van gemandateerde bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hierin in de lopende begroting moet zijn voorzien.

Artikel 3.. Bepalingen bij uitvoering mandaten

Degene die mandaat krijgt voor het uitoefenen van een bevoegdheid, is met betrekking tot die bevoegdheid tevens bevoegd tot:

 1. a.

  het verrichten van alle benodigde(voorbereidings)handelingen;

 2. b.

  het voeren van correspondentie;

 3. c.

  het verdagen van de beslissing;

 4. d.

  het ondertekenen van de betreffende stukken;

 5. e.

  het verstrekken van informatie;

 6. f.

  overige direct met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende handelingen;

 7. g.

  het plaatsen van publicaties (van aanvragen, ontwerpen, concepten e.d.);

 8. h.

  inschrijvingen in registers.

Artikel 4.. Uitzonderingen

Onverminderd de (onder) mandaatverlening blijft beslissing in een bepaalde zaak voorbehouden aan de mandaatgever indien:

 1. a.

  het nemen van een besluit, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling of een feitelijk handeling, kunnen leiden tot overschrijding van het budget c.q. de begroting;

 2. b.

  de afdoening van een zaak, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling en een feitelijke handeling, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen, precedentwerking kan oproepen, dan wel kan betekenen dat een raadslid, burgemeester of een wethouder persoonlijk op het besluit zal worden aangesproken;

 3. c.

  uit te nemen besluiten, privaatrechtelijk rechtshandelingen of feitelijke handelingen, aanzienlijke financiële risico's of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien;

 4. d.

  de gemandateerde daartoe de wens te kennen geeft.

Artikel 5.. Intrekken

Het (onder) mandaat vervalt indien:

 1. a.

  het bestuursorgaan die het (onder) mandaat heeft verleend deze intrekt;

 2. b.

  de functionaris die het ondermandaat heeft verleend deze intrekt;

 3. c.

  de functionaris niet meer onder de verantwoordelijkheid van de mandaatgever valt.

Artikel 6.. Plaatsvervanging

Als een bevoegdheid is gemandateerd aan de griffier, wordt deze bij diens afwezigheid uitgeoefend door de plaatsvervangend griffier.

Artikel 7.. Wijze van ondertekenen

 1. 1.

  Indien sprake is van de uitoefening van een bevoegdheid namens een bestuursorgaan moet dit blijken uit de volgende ondertekening: 

  “Namens de gemeenteraad van De Wolden,

   

  De griffier” gevolgd door naam en handtekening,

   

  c.q.

   

  “Namens Burgemeester en Wethouders of De Wolden,

   

  De griffier” gevolgd door naam en handtekening,

   

  c.q.

   

  “Namens de Burgemeester van De Wolden

   

  De griffier” gevolgd door naam en handtekening.

 1. 2.

  Als er sprake is van vervanging van de griffier, moet dit blijken uit de volgende ondertekening: 

  handtekening

  naam vervanger (onder)gemandateerde

  griffier ( plv )

Artikel 8.. Volmacht en machtiging

Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op door het bestuursorgaan verleende machtigingen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 9.. Mandatenoverzicht

De volgende bevoegdheden worden gemandateerd aan de griffier:

 1. a.

  alle bevoegdheden genoemd in de CAR en UWO, voor zover dit personeel binnen de griffie betreft;

 2. b.

  de bevoegdheid om te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, voor zover de overeenkomst betrekking heeft op het werkgebied van de griffier, met uitzondering van overeenkomsten op personeelsgebied;

 3. c.

  de bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten op personeelsgebied, voor zover hier formatieruimte voor is. De werkgeverscommissie wordt geïnformeerd over de invulling van de formatieruimte;

 4. d.

  de bevoegdheid om beslissingen te nemen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

 5. e.

  de bevoegdheid om beslissingen te nemen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 10.. Slot

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 maart 2019

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke R.T. de Groot