Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente De Wolden

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente De Wolden
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpBestuur en recht - besluiten en regelingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 125 Ambtenarenwet
 2. Artikel 160 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
17-02-2018 01-01-2018 Nieuwe regeling 28-11-2017 Digitaal gemeenteblad Onbekend

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden

besluit:

- gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

- gelet op het Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg het ‘Reglement op de burgerlijke stand’ genoemd;

- gelet op artikel 160 Gemeentewet;  

tot het vaststellen van de navolgende

 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente De Wolden

Artikel 1. Begripsbepaling

 1. 1.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  1. a.

   de werkgever: het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden;

  2. b.

   buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 2. 2.

  Onderstaande artikelen zijn niet van toepassing op een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die voor één dag is benoemd en leden van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Aanstelling

Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd. Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3. Salaris

 1. 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 2. 2.

  De vergoeding is gelijk aan vijfmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO.

 3. 3.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt voor het voltrekken van een eenvoudige huwelijksvoltrekking een vergoeding gelijk aan tweemaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO.

  De vergoeding bedoeld in het tweede en derde lid, wordt verhoogd met  de percentages, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub a en b CAR-UWO en met 8,6%.

Artikel 4. Aanspraken bij ziekte

 1. 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 van de CAR-UWO van toepassing.

 2. 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden voorafgaand aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de buitengewoon ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 3. 3.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder de eerste ziektedag verstaan de eerste dag waarop de buitengewoon ambtenaar is aangewezen tot voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en waarvoor de buitengewoon ambtenaar wegens ziekte is verhinderd.

Artikel 5. Ontslag en schorsing

 1. 1.

  Ontslag kan worden verleend:

  1. a.

   op verzoek van de ambtenaar overeenkomstig artikel 8:1 van de CAR-UWO;

  2. b.

   wegens ouderdomspensioen overeenkomstig artikel 8:2 en artikel 8:2a van de CAR-UWO;

  3. c.

   wegens reorganisatie overeenkomstig artikel 8:3 van de CAR-UWO;

  4. d.

   wegens arbeidsongeschiktheid overeenkomstig artikel 8:4,artikel 8:5 en artikel 8:5a van de CAR-UWO;

  5. e.

   wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid overeenkomstig artikel 8:6 van de CAR-UWO;

  6. f.

   wegens overige ontslaggronden overeenkomstig artikel 8:7 en artikel 8:8 van de CAR-UWO;

  7. g.

   wegens ontslag uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding overeenkomstig artikel 8:12 en artikel 8:12:1 van de CAR-UWO;

  8. h.

   als disciplinaire straf overeenkomstig artikel 8:13 van de CAR-UWO.

 1. 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en artikel 8:15:2 van de CAR-UWO.

Artikel 6. Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich anderszins schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR-UWO.

Artikel 7. Overige rechten en plichten

De buitengewoon ambtenaar dient voorts met de volgende bepalingen rekening te houden:

 1. a.

  de verplichtingen rond integriteit op basis van artikel 15:1 en 15:1b tot en met 15:1g CAR-UWO zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 2. b.

  de buitengewoon ambtenaar kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de gemeente geleden schade, voorzover deze aan zijn schuld of nalatigheid te wijten is op grond van artikel 15:1:12 CAR-UWO;

 3. c.

  de buitengewoon ambtenaar kan op grond van artikel 15:1:15 CAR-UWO periodiek beoordeeld worden;

 4. d.

  de buitengewoon ambtenaar is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de voorgeschreven dienstkleding te dragen op grond van artikel 15:1:16 CAR-UWO;

 5. e.

  aan de buitengewoon ambtenaar kan een ontzegging van de toegang worden gegeven op grond van artikel 15:1:19 CAR-UWO;

 6. f.

  artikel 15:1:20 CAR-UWO in verband met het melden van infectieziekten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 7. g.

  artikel 3:21 CAR-UWO inzake een vergoeding reis- en verblijfskosten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 8. h.

  de buitengewoon ambtenaar kan aanspraak maken op vergoeding van geleden schade op grond van artikel 15:1:23 tot en met

 9. i.

  de Klokkenluidersregeling zoals bedoeld in artikel 15:2 CAR-UWO

 10. j.

  de Klachtenregeling ongewenst gedrag van de werkgever is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar.

Artikel 8. Reiskostenvergoeding

Reiskosten gemaakt voor het huisbezoek en het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap binnen de gemeente worden aangemerkt als dienstreizen. Voor de vergoeding van deze dienstreizen wordt het Reisbesluit Binnenland gevolgd.

Artikel 9. Gebruik maken faciliteiten

 1. 1.

  De buitengewoon ambtenaar kan zich aanmelden als lid van de personeelsvereniging.

 2. 2.

  Op verzoek wordt aan de buitengewoon ambtenaar papier en cartridges beschikbaar gesteld bestemd voor het uitoefenen van hun ambt.

Artikel 10. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 11. Citeertitel en inwerkingtreding

 1. 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 2. 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 3. 3.

  De “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente De Wolden”, vastgesteld op

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 28 november 2017.

secretaris, burgemeester,

T.N. Kramer R.T. de Groot