Regeling duurzaamheidssubsidie voor starters

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Regeling duurzaamheidssubsidie voor starters

Regeling duurzaamheidssubsidie voor starters

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingRegeling duurzaamheidssubsidie voor starters
CiteertitelRegeling duurzaamheidssubsidie voor starters
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 160 Gemeentewet
 2. Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-03-2014 n.v.t. Nieuwe regeling 18-02-2014 Het digitale Gemeenteblad van De Wolden B-3

Tekst van de regeling

College van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2011 (ASV De Wolden 2011);

BESLUIT:

Vast te stellen de

Regeling duurzaamheidssubsidie voor starters:

Artikel 1. Doel

De subsidieregeling heeft als doel starters te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen in de  bestaande woningvoorraad in de gemeente De Wolden.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

 1. 1

  College van burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag subsidie verstrekken voor aanschaf en installatie van de navolgende energiebesparende maatregelen:

      a. gevelisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5);

      b. dakisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5);

      c. vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5);

      d. spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 1.3);

      e. HR++ glas inclusief kozijnen (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm.) ;

      f. zonneboiler;

      g. zonPV (zonnepanelen);

      h. zonnepan (zonnepaneel verwerkt in dakpan).

 2. 2

  Voor de maatregelen in artikel 2, sub f tot en met h, geldt dat zij alleen subsidiabel zijn in combinatie met een maatregel uit sub a tot en met e. 

Artikel 3. Aanvraag, verdeelsystematiek en beslissing

 1. 1

  Een aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend door inzending van een daartoe door college van burgemeester en wethouders vastgesteld formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden overgelegd.

 2. 2

  College van burgemeester en wethouders beslissen op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat wanneer de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.

 3. 3

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 4. 4

  College van burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 4. Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een aanvraag voldoen aan de volgende criteria:

a. een aanvraag moet worden ingediend door een natuurlijk persoon;

b. de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd dient eigendom te zijn van de aanvrager en moet als hoofdverblijf van de aanvrager dienen; 

c. de aanvraag moet worden ingediend voor een bestaande woning in de gemeente De Wolden, gebouwd vóór 1 januari 2006;

d. de transactiedatum moet hebben plaatsgevonden na 31 december 2012;

e. de transactieprijs mag niet meer bedragen dan € 200.000,- excl. kosten koper;

f.  voor de (beide) hoofdbewoner(s) geldt dat het de aanschaf van hun eerste koopwoning betreft.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

 1. 1

  Als subsidiabele kosten worden in aanmerking genomen de in redelijkheid te maken kosten voor het aanschaffen en installeren van de maatregelen genoemd in artikel 2. 

 2. 2

  Niet subsidiabel zijn in elk geval kosten waartoe verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag. 

Artikel 6. Bepalingen omtrent hoogte van de subsidie

 1. 1

  De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 5.000,- subsidie per woning. 

 2. 2

  De subsidie is stapelbaar met subsidies van rijkswege en provincie gericht op energiebesparing en woningverbetering.

Artikel 7. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 lid 2 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de Algemene subsidieverordening De Wolden 2011 wordt de subsidie geweigerd, indien:

a. niet wordt voldaan aan de voorschriften van deze regeling;

b. de uitgevoerde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het doel van deze regeling;

c. de subsidie minder dan € 1.000,- bedraagt.

Artikel 8. Verplichtingen aanvrager

In afwijking op de Algemene subsidieverordening 2011 dient binnen 9 maanden na het verleningsbesluit, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ontvangen. 

Artikel 9. Intrekking of wijziging besluit subsidieverlening

De subsidie kan onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien het project niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van deze regeling.

Artikel 10. Voorschotten

Er wordt geen gebruik gemaakt van de in artikel 10 Algemene subsidieverordening De Wolden 2011 genoemde bevoegdheid. Er worden op de subsidie geen voorschotten verstrekt.

Artikel 11. Aanvraag subsidievaststelling

 1. 1

  Voor de aanvraag tot vaststelling van het subsidiebedrag wordt een formulier vastgesteld. Aanvragen worden ingediend door inzending van dit ingevulde en ondertekende formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden overgelegd.

 2. 2

  In afwijking op de Algemene subsidieverordening De Wolden 2011 is de termijn voor het nemen van een besluit op een aanvraag tot subsidievaststelling gesteld op 8 weken na de datum van ontvangst van de volledige aanvraag. 

Artikel 12. Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieaanvrager dient ten minste vijf jaar nadat de vaststelling van de subsidie on-herroepelijk is geworden haar administratie ten aanzien van de kosten van de maatregelen als bedoeld in deze regeling, te bewaren en toegankelijk te houden.

Artikel 13. Toezicht

1. Ten behoeve van de uitvoering van deze regeling kunnen toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen.

2. De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn belast met het toezicht op de nale-ving van de in of krachtens de Algemene wet bestuursrecht en in of krachtens de Algemene subsidieverordening De Wolden 2011 en deze verordening gegeven voorschriften.

Artikel 14. Afkondiging en inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2014. 

Artikel 15

Deze regeling wordt aangehaald als:  Regeling duurzaamheidssubsidie voor starters.