Regeling inconveniënten

Regeling inconveniënten

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingRegeling inconveniënten
CiteertitelRegeling inconveniënten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-1998 n.v.t. Nieuwe regeling 01-01-1998 De Wolder Courant 01-01-1998

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

gelet op artikel 3:7:1 van de UWO;

besluiten:

vast te stellen de volgende:

Regeling inconveniënten

Artikel 1

Burgemeester en wethouders kennen bij arbeid onder sterk bezwarende omstandigheden van lichamelijke aard een inconveniëntentoelage toe.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders kunnen bepalen wat wordt verstaan onder sterk bezwarende omstandigheden, zoals vernoemd in artikel 1.

Artikel 3

De inconveniëntentoelage bedraagt 12,5% van het uurloon.

Artikel 4

De inconveniëntentoelage vervalt of wordt verminderd indien door wijziging van de arbeidsomstandigheden de bezwarende omstandigheden wegvallen respectievelijk in betekende mate afnemen.

Artikel 5

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Sluiting

Zuidwolde,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1

Burgemeester en wethouders verstaan onder sterk verzwarende omstandigheden:

-het plegen van onderhoudswerken aan rioolgemalen en rioolleidingen, voorzover geen gebruik gemaakt kan worden van de kolkenzuiger.