Regeling structureel, gedeeltelijk thuiswerk gemeente De Wolden 2011

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Regeling structureel, gedeeltelijk thuiswerk gemeente De Wolden 2011

Regeling structureel, gedeeltelijk thuiswerk gemeente De Wolden 2011

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingRegeling structureel, gedeeltelijk thuiswerk gemeente De Wolden 2011
CiteertitelRegeling structureel, gedeeltelijk thuiswerk gemeente De Wolden 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
15-02-2011 n.v.t. Nieuwe regeling 15-02-2011 De Wolder Courant 15-02-2011

Tekst van de regeling

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- Werkgever : het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden;

- Medewerker : de ambtenaar in de zin van de CAR, evenals de medewerker met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft afgesloten;

- Thuiswerken : het structureel, voor een deel van de arbeidsomvang van de medewerker, op vaste dagen of een vast dagdeel per week, verrichten van werkzaamheden vanuit de eigen woning van de medewerker, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie en telecommunicatievoorzieningen;

- Criteria thuiswerkbaarheid : de voorwaarden zoals vastgesteld door de directie en opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling, waaraan de (taken binnen) de functie en de arbeidsomvang moet voldoen om als “geschikt voor structureel gedeeltelijk thuiswerk” te worden aangemerkt;

- Thuiswerkdagen : de dagen of dagdelen in de week, waarop de medewerker arbeid door middel thuiswerk verricht;

- Thuiswerkplek : de ruimte in de woning van de ambtenaar van waaruit de ambtenaar op thuiswerkdagen arbeid verricht;

- Thuiswerkovereenkomst : de overeenkomst tussen de werkgever en de medewerker op grond waarvan de ambtenaar zijn werkzaamheden door middel van gedeeltelijk, structureel thuiswerk verricht;

- Token : een elektronisch apparaat dat een wisselende code genereert om in te kunnen loggen op het digitale netwerk van de gemeente.

Artikel 2. Verzoek tot structureel, gedeeltelijk thuiswerk

1. De medewerker kan bij de werkgever een aanvraag indienen om structureel, gedeeltelijk thuis te werken;

2. Een aanvraag wordt toegewezen, op voorwaarde dat is voldaan aan de “criteria thuiswerkbaarheid”, de arbeidsomstandigheden zoals opgenomen in artikel 5 van deze regeling en de minimale bezetting van de afdeling / team waar de medewerker werkt is gewaarborgd.

Artikel 3. Thuiswerkovereenkomst

1. Werkgever en medewerker leggen afspraken met betrekking tot het structureel, gedeeltelijk thuiswerk vast in een thuiswerkovereenkomst, waarin in ieder geval is opgenomen het aantal dagdelen, de omvang (aantal uur), de duur van de overeenkomst, de bereikbaarheid van de medewerker en de faciliteiten die de werkgever beschikbaar stelt aan de medewerker.

2. Gedeeltelijk structureel thuiswerk wordt door de werkgever toegekend voor een periode van maximaal twaalf maanden.

3. Na afloop van deze periode vindt er een evaluatie van de afgelopen periode plaats. Bij een positieve uitkomst van de evaluatie, kan de medewerker de werkgever schriftelijk verzoeken de periode van structureel gedeeltelijk thuiswerk te verlengen tot een maximum van twaalf maanden.

4. Indien de werkgever tot verlenging besluit, wordt dit in een nieuwe thuiswerkovereenkomst vastgelegd.

Artikel 4. Faciliteiten en tegemoetkoming in de kosten

1. Om vanuit de thuiswerkplek in te kunnen loggen in het geautomatiseerde netwerk van gemeente De Wolden, ontvangt de medewerker van de werkgever een “token” met licentie in bruikleen. De token blijft eigendom van de gemeente.

2. De voorwaarden voor gebruik van deze token zoals bedoeld in het vorige lid worden vastgelegd in de thuiswerkovereenkomst tussen medewerker en werkgever.

3. De medewerker die structureel gedeeltelijk thuiswerk verricht komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten voor het zakelijk gebruik van de privé internetverbinding en/of zakelijk gebruik van de privé telefoonaansluiting.

4. Voor de medewerker die één tot twee dagdelen per week thuiswerk verricht, bedraagt de tegemoetkoming € 15,- netto per maand. De medewerker die twee tot en met drie dagdelen per week thuiswerk verricht, ontvangt een tegemoetkoming van € 30,- netto per maand.

5. In afwijking tot het vorige lid, ontvangen de directieleden, afdelingshoofden en de medewerkers ICT, een tegemoetkoming van € 30,- netto per maand ongeacht het aantal dagdelen dat er thuiswerk wordt verricht.

6. De medewerker dient de tegemoetkoming zoals bedoeld in het vorige lid te besteden aan de kosten voor zakelijk gebruik van de privé internet- en/of telefoonverbinding.

Artikel 5. Arbeidsomstandigheden

1. De medewerker dient zijn werk te verrichten op een vaste thuiswerkplek.

2. De inrichting van deze thuiswerkplek moet voldoen aan de eisen gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet.

3. De medewerker verleent de werkgever medewerking aan een bezoek aan de thuiswerkplek door een deskundige op het gebied van Arbo/werkplekinrichting.

Artikel 6. Bereikbaarheid

1. In de thuiswerkovereenkomst tussen werkgever en medewerker worden de afspraken met betrekking tot de bereikbaarheid van de medewerker tijdens het thuiswerk vastgelegd.

2. De medewerker is te allen tijde verplicht om de op de dagen dat c.q dagdelen die hij thuis werkt, op verzoek van de werkgever naar de reguliere werkplek te komen.

Artikel 7. Geheimhouding en omgang met vertrouwelijke informatie

1. Vertrouwelijke dossierstukken mogen niet op de thuiswerkplek van de medewerker worden gearchiveerd.

2. De gedragsregels van gemeente De Wolden, zoals vastgelegd in de Integriteitnota 2008, blijven onverkort van toepassing.

Artikel 8. Intrekken thuiswerkbesluit

1. De werkgever kan het besluit tot structureel, gedeeltelijk thuiswerk intrekken, indien:

a. de thuiswerkplek niet of niet meer voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld door de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit;

b. de medewerker weigert mee te werken aan een tijdig aangekondigd onderzoek van de thuiswerkplek door een deskundige op het gebied van Arbo/werkplekinrichting;

c. de medewerker de aanwijzingen die hem in deze regeling en de thuiswerkovereenkomst zijn gegeven zijn niet opvolgt

d. de medewerker van functie verandert;

e. de medewerker hierom verzoekt.

2. De medewerker dient een verzoek om beëindiging/intrekking van thuiswerkbesluit/ thuiswerkovereenkomst tenminste één maand voor de gewenste einddatum in te dienen bij het college.

Artikel 9. Overig

1. Over de dagen c.q dagdelen dat de medewerker thuiswerk verricht, kan door middel van het cafetariamodel geen uitruil plaatsvinden van de kosten voor woonverkeer.

2. Ook op de dagen c.q dagdelen dat de medewerker buiten het gemeentehuis, op de thuiswerkplek, op de vastgelegde dagen/dagdelen werkzaamheden verricht voor de werkgever, valt hij onder de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever.

Artikel 10. Hardheidsclausule

1. In gevallen waarin toepassing van deze regeling zou leiden tot een onbillijke situatie voor een medewerker, kan de werkgever van de regeling afwijken in een voor de medewerker gunstige zin.

2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling structureel gedeeltelijk thuiswerk gemeente De Wolden 2011”.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 februari 2011.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden 15 februari 2011.

Zuidwolde, 15 februari 2011

De secretaris, de burgemeester

T.N. Kramer, P.H. Snijders