Regeling tarieven openluchtzwembaden 2016

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Regeling tarieven openluchtzwembaden 2016

Regeling tarieven openluchtzwembaden 2016

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingRegeling tarieven openluchtzwembaden 2016
CiteertitelRegeling tarieven openluchtzwembaden 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. n.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2016 n.v.t. Nieuwe regeling 12-01-2016 De Wolder Courant Onbekend

Tekst van de regeling

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Regeling tarieven openluchtzwembaden 2016

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

 1. -

  leeftijd : de leeftijd op 30 april 2016.

 2. -

  abonnement : een kaart, geldig voor een zwemseizoen en recht gevende op toegang tot een gemeentelijk openlucht zwembad in de gemeente De Wolden.

 3. -

  tien baden kaart : een kaart, geldig voor een zwemseizoen en tien maal recht gevende op toegang tot een gemeentelijk openlucht zwembad.

 4. -

  leskaart : een kaart, recht gevende op een heel of half seizoen zwemlessen welke alleen wordt afgegeven aan abonnementhouders.

 5. -

  schoolzwemmen : zwemlessen, welke als onderdeel van het leerplan worden gegeven door het zwembadpersoneel onder verantwoordelijkheid van het onderwijzend personeel.

Artikel 2

Artikel 3

Zoekgeraakte abonnementen kunnen worden vervangen door een duplicaat in de vorm van een supplement abonnement waarvoor een bedrag van € 8,50 verschuldigd is.

Artikel 4

De vergoeding voor het gebruik van het zwembad door een binnen de gemeentegrenzen gevestigde zwemvereniging bedraagt € 21,65 per uur (excl. BTW). De vergoeding per baan bedraagt € 3,00 per uur (excl. BTW)

Verenigingen van buiten de gemeente De Wolden zijn een uurtarief verschuldigd van € 47,75 (excl. b.t.w.). De vergoeding per baan bedraagt € 6,85 per uur (excl. BTW).

Artikel 5

Op verzoek van het dienstdoende badpersoneel, dan wel andere met het toezicht belaste personen moet een bewijs van betaling worden getoond.

Artikel 6

Personen aan wie wegens wanordelijk gedrag de toegang tot of het verblijf in het zwembad is ontzegd kunnen geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde entreegelden.

Artikel 7

De huur voor de verkoopgelegenheid in zwembad De Waterlelie bedraagt € 468,23 per seizoen.

De huur voor de verkoopgelegenheid in zwembad De Slenken bedraagt € 308,17 per seizoen.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016

De voorgaande regelingen tarieven openluchtzwembaden komen te vervallen.

Sluiting

Zuidwolde, 12 januari 2016

Burgemeester en Wethouders van De Wolden,

De secretaris, De burgemeester,

T.N. Kramer, R. de Groot