Regeling Toelage Onregelmatige Dienst gemeente De Wolden 2007

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Regeling Toelage Onregelmatige Dienst gemeente De Wolden 2007

Regeling Toelage Onregelmatige Dienst gemeente De Wolden 2007

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingRegeling Toelage Onregelmatige Dienst gemeente De Wolden 2007
CiteertitelRegeling Toelage Onregelmatige Dienst gemeente De Wolden 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-06-2008 n.v.t. Nieuwe regeling 08-01-2008 De Wolder Courant 08-01-2008

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden;

Gezien de overeenstemming met de commissie voor georganiseerd Overleg;

Gelet op artikel 3:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

Besluiten:

Vast te stellen de regeling:

Toelage Onregelmatige Dienst 2007

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. Ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR, artikel 1:1, lid 1, onder a;

b. Bezoldiging: het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende emolumenten en toelagen- niet zijnde onkostenvergoedingen- als omschreven in de bezoldigingsregeling, alsmede het bedrag van de functionerings- en de waarnemingstoelage;

c. Functie: het samenstel van werkzaamheden door de ambtenaar te verrichten;

d. Functieschaal: de schaal aan een functie verbonden op basis van functiewaardering;

e. Salarisschaal: de schaal waarin de ambtenaar is ingedeeld.

f. Werktijd: de periode tussen vastgestelde tijdstippen gedurende welke door de ambtenaar arbeid moet worden verricht;

g. LOGA: Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden.

Artikel 2

1. Aan de ambtenaar voor wie een salarisschaal geldt lager dan dat van schaal 11 en die anders dan bij wijze van overwerk, regelmatig of vrij regelmatig op andere tijden dan op de dagen maandag tot en met vrijdag arbeid verricht  tussen 8 en 18 uur, wordt een toelage toegekend.

2. De toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel

a. 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 8 uur en tussen 18 en 22 uur;

b. 30% voor de uren op zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur;

c. 40% voor de uren op maandag tot en met zaterdag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur;

d. 70% voor de uren op zondag en op feestdagen genoemd in artikel 4:2:1 CAR-UWO,

met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur dat is afgeleid van het salaris behorende bij schaal 7, regel 11.

3. Voor de uren in het vorige lid onder a. genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen voor 07.00 uur respectievelijk is beëindigd na 19.00 uur.

Artikel 3

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 3 heeft de ambtenaar geen recht op een vergoeding indien in een week slechts op één aaneengesloten periode van ten hoogste drie uur, op de in dat lid onder a tot en met d genoemde tijdstippen, werkzaamheden verricht.

Artikel 4

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kan het bevoegd gezag een vaste toelage vaststellen voor de ambtenaar.

2. De toelage genoemd in lid 1 wordt vastgesteld aan de hand van het bepaalde in artikel 2, leden 2 en 3, de voor de ambtenaar geldende werktijdenregeling en de mate waarin en de wijze waarop van die werktijdenregeling pleegt te worden afgeweken.

3. De toelage genoemd in lid 1 wordt aangepast als zich wijzigingen voordoen in de berekeningsgrondslag daarvan en volgt de procentuele salarisverhoging overeengekomen in het LOGA.

Artikel 5

1. Deze regeling treedt in de plaats van de regeling Toelage Onregelmatige Dienst,  vastgesteld op 25 juli 2000.

2. De regeling treedt in werking op 1 juni 2008 en kan worden aangehaald als de 'Regeling Toelage Onregelmatige Dienst gemeente De Wolden 2007”

Artikel 6

Ambtenaren die op het moment van het van toepassing worden van deze regeling in het bezit zijn van een vaste toelage onregelmatige dienst behouden deze.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden op 8 januari 2008,

de secretaris, de burgemeester