Regeling werktijden Buitendienst gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Regeling werktijden Buitendienst gemeente De Wolden

Regeling werktijden Buitendienst gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingRegeling werktijden Buitendienst gemeente De Wolden
CiteertitelRegeling werktijden Buitendienst gemeente De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-06-2008 n.v.t. Nieuwe regeling 08-01-2008 De Wolder Courant 08-01-2008

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden;

gelet op het bepaalde in artikel 3 en 4 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

gelet op het gestelde in het Arbeidstijdenbesluit;

in overeenstemming met de Commissie voor Georganiseerd Overleg;

besluiten:

vast te stellen de navolgende “regeling werktijden medewerkers Buitendienst Openbare Werken gemeente De Wolden” .

Artikel 1

Als bedrijfstijd voor de medewerkers van de buitendienst geldt op de maandag tot en met de vrijdag de tijd van 07.00 tot 19.00 uur.

Artikel 2

Lid 1. Voor medewerkers van de buitendienst kunnen voor de perioden van de zomer- en de wintertijd van elkaar verschillende werktijden gelden.

Lid 2. Voor zover sprake is van wisselende werktijden wordt hiervan een rooster opgesteld.

Artikel 3

Lid 1: Bij de roostering van de medewerkers wordt een arbeidspatroon gekozen dat het meest aansluit bij de omvang en de te leveren kwaliteit van de specifieke taken en de omstandigheden waarin die moeten worden verricht.

Lid 2: Mogelijke arbeidspatronen zijn o.a.: 4x9, 4x8+1x4, ploegendienst van 6 uur.

Lid 3: Rooster en arbeidspatroon worden maandelijks vastgelegd en worden tenminste één maand voor aanvang aan de ambtenaar bekend gemaakt.

Lid 4: In overleg met de uitvoerder kan in bijzondere omstandigheden van het opgelegde arbeidspatroon worden afgeweken.

Artikel 4

Indien door of namens het college van B&W de feitelijke arbeidsduur op een andere omvang wordt vastgesteld dan de formele arbeidsduur per week, wordt dit tenminste een maand voor aanvang van de desbetreffende week aan de medewerker meegedeeld.

Artikel 5

Lid 1: De werkgever ziet er op toe dat het werk behoorlijk door een pauze wordt onderbroken.

Lid 2: Op een dag waarop 8 uur wordt gewerkt wordt uiterlijk na vijfenhalf uur aaneengesloten werken een pauze gehouden van 30 minuten aaneengesloten.

Lid 3: Op een dag waarop negen uur wordt gewerkt duurt die pauze tenminste 45 minuten. Deze kan worden gesplitst in een pauze van minstens 30 minuten en een van minstens 15 minuten.

Artikel 6

Deze regeling treedt in de plaats van artikel 1 onder b van de “Regeling aangaande toepassing van artikel 4:2:1van de CAR-UWO”, zoals vastgesteld op 2 januari 1998.

Artikel 7

De Regeling ”Aanvullende aanspraken op verlof ter aanvulling op de ADV-regeling voor medewerkers in de buitendienst van de afdeling BOOR” komt te vervallen.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2008 en kan worden aangehaald als de “Regeling werktijden Buitendienst gemeente De Wolden. 

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden op 8 januari 2008,

de secretaris, de burgemeester